Konrad Czapiewski
TytułCytowane przezRok
Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich
J Bański, K Czapiewski
IGiPZ PAN, 2008
57*2008
Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2010
472010
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013
36*2013
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Ministry of Infrastructure and Development, 2013
312013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
312010
Atlas rolnictwa Polski: Atlas of Polish agriculture
J Bański, M Mazur, K Czapiewski, D Świątek, B Głębocki, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2010
272010
Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin
K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 5, 57-73, 2004
252004
Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw–kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
J Bański, M Bednarek-Szczepańska, K Czapiewski
PTG, IGiPZ PAN, 2009
212009
Wiejskie obszary funkcjonalne–próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic
M MAZUR, J BAŃSKI, K CZAPIEWSKI, P ŚLESZYŃSKI
Studia Obszarów Wiejskich 37, 7-36, 2015
202015
Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej
P Śleszyński, K Czapiewski
162011
Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku
K Czapiewski, G Niewęgłowska, W Józwiak
IERiGŻ-PIB, 2006
162006
The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
Z Floriańczyk, K Janc, K Czapiewski
Geographia Polonica 85 (1), 45-56, 2012
152012
Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym
J Bański, K Czapiewski
Studia Obszarów Wiejskich 16, 55-78, 2009
142009
Accessibility to education and its impact on regional development in Poland
K Czapiewski, K Janc
Territorial development, cohesion and spatial planning. Knowledge and policy …, 2011
13*2011
Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych
K Czapiewski, P Śleszyński
Biul. Bad. CKE 11, 52-79, 2007
132007
Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza
K Czapiewski, K Janc
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 11, 129 s., 2013
122013
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
P Śleszyński, K Czapiewski, T Komornicki, M Stępniak, D Świątek, ...
Trendy Rozwojowe Mazowsza 3, 2012
122012
Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, ...
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
122012
Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego
K Czapiewski, K Janc
Mazowsze Studia Regionalne 10, 33-51, 2012
112012
Between words: A generational discussion about farming knowledge sources
M Wójcik, P Jeziorska-Biel, K Czapiewski
Journal of Rural Studies 67, 130-141, 2019
102019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20