Obserwuj
Bohdan Widła
Bohdan Widła
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
B Widła
32020
More than a game: Did Nintendo v. PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?
B Widła
Computer law & security review 33 (2), 242-249, 2017
22017
Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach …
W Jarosiński, B Widła
Transformacje Prawa Prywatnego, s. 37-66, 2009
22009
Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych
B Widła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności …, 2010
12010
Ochrona naukowych i krytycznych edycji dzieł literackich
B Widła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności …, 2010
12010
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej
B Widła, P Litwiński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności …, 2022
2022
Cytat programu komputerowego
B Widła
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2022
2022
Prawa natury?: własność i podmiotowość prawna w antropocenie
B Widła
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022
2022
Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii
P du Vall, M Wielec, Z Więckowski, B Widła, E Traple, K Szpyt, I Skubis, ...
Wolters Kluwer, 2021
2021
Udostępnianie i korzystanie z internetowych API: aspekty prawne i praktyczne
B Widła
2021
Wybrane prawne aspekty udostępniania i korzystania z internetowych API
B Widła
Prawo Nowych Technologii, 2021
2021
Kilka uwag o roli biegłego w prawnoautorskich sporach dotyczących oprogramowania komputerowego
B Widła
Toruń: TNOiK" Dom Organizatora", 2021
2021
Ustawy autorskie: komentarze: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Ochrona baz danych, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
J Chwalba, M Czajkowska-Dąbrowska, Z Ćwiąkalski, N Ghazal, B Giesen, ...
Warszawa: Wolters Kluwer, 2021
2021
Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development
B Widła
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności …, 2020
2020
Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11
B Widła
Glosa, s. 104-111, 2013
2013
Komentarz do art. 35-44, art. 55-61, art. 77-78, art. 97-109 i art. 111
W Jarosiński, Tischner, Anna, B Widła
Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, 2012
2012
Instytucje demokracji bezpośredniej pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r.
B Widła
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
2008
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r.(sygn. akt IV KK 174/07)
B Widła
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18