Obserwuj
Jan Michalak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pomiar dokonaĹ „: od wyniku finansowego do Balanced Scorecard
J Michalak
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2008
1312008
Directive 2014/95/EU: Accountants’ understanding and attitude towards mandatory non-financial disclosures in corporate reporting
J Krasodomska, J Michalak, K Świetla
Meditari Accountancy Research 28 (5), 751-779, 2020
612020
Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości
J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 133-142, 2012
352012
Założenia, zasady i narzędzia lean accounting
J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 169-183, 2009
342009
Business model disclosures in corporate reports
J Michalak, G Rimmel, P Beusch, K Jonäll
Journal of Business Models 5 (1), 2017
302017
Impact of mandatory IFRS implementation on earnings quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange
J Michalak, H Waniak-Michalak, P Czajor
The Theoretical Journal of Accounting 2012 (68 (124)), 63-82, 2012
272012
Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie.
J Dobroszek, J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71 (127), 2013
212013
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie
J Michalak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
172016
Corporate and NGOs' voluntary disclosure on collaboration. Evidence from Poland
H Waniak-Michalak, J Michalak
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 27 (1), 98-108, 2016
16*2016
Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości
J Michalak, B Bek-Gaik, M Karwowski
Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
152018
Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza
I Sobańska, J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 47-56, 1999
131999
Założenia i ogólna struktura projektu systemu rachunkowości zarządczej w Uniwersytecie Łódzkim
I Sobańska, A Szychta, J Michalak, M Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 36 (92), 71-97, 2007
122007
Influence of economy growth on earnings quality of listed companies in Poland
P Czajor, J Michalak, H Waniak-Michalak
Social Sciences 82 (4), 48-58, 2013
112013
Próba oceny korzyści zastosowania zbilansowanej karty wyników w szpitalach
J Michalak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012
112012
Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie iw Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie wyników badań empirycznych
J Michalak
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 26-38, 2010
112010
Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej
J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 144-157, 2004
112004
Financial performance of loan and guarantee funds in Poland. How business elements influence it?
H Waniak-Michalak, J Michalak, E Gheribi
Accounting and Management Information Systems 17 (4), 566-590, 2018
102018
Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych
J Michalak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
92018
Wskaźniki finansowe i niefinansowe w raportach strategicznych spółek z Wielkiej Brytanii–analiza z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie
J Michalak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (327), 2017
92017
Szczupła rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa,[w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I
J Michalak
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (eds Sobańska, I. & Wnuk-Pel, T.), 260-261, 2009
92009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20