Obserwuj
M. Strzała
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
M Strzała
Poznań: Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze Michał Rozwadowski, 2010
82010
Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego
M Strzała
Krakowski Przegląd Notarialny 2, 107-138, 2016
62016
Automatic Construction of a Polish Legal Dictionary with Mappings to Extra-Legal Terms Established via Word Embeddings
A Smywiński-Pohl, K Lasocki, K Wróbel, M Strzała
Proceedings of the Seventeenth International Conference on Artificial …, 2019
42019
Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie
M Strzała
Warszawa: Wolters Kluwer, 2019
32019
Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta
M Strzała, J Grygutis
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law …, 2018
32018
Prawo odmowy zeznań przez duchownego w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej–analiza prawno-porównawcza
M Strzała
Studia z Prawa Wyznaniowego 21, 157-181, 2018
22018
Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy: zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda
M Strzała
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2015
22015
Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M Strzała
Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020
12020
Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 r.
M Strzała
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 11 (4), 587-589, 2018
12018
Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki
M Strzała
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 20 (1), 343-354, 2017
12017
Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego
M Strzała
Kraków: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, 2015
12015
Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich: ujęcie praktyczne
M Strzała
Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015
12015
Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
M Strzała
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 4, 2011
12011
Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
M Strzała
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 4 (4), 153-155, 2011
12011
Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kanonicznego
M Strzała
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
12009
Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym
M Strzała
Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2008
12008
Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2010
M STRZAŁA
1*
Ramowy Regulamin czynności Kancelarii oraz woźnych w Urzędzie do spraw Wyznań z 1953 r.
M Strzała
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2021
2021
Zamierzenia i działania Urzędu do spraw Wyznań PRL wobec ośrodków naukowych prowadzących badania religioznawcze w świetle jego kompetencji w latach siedemdziesiątych XX wieku
M Strzała
Kraków: Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2021
2021
Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku
M Strzała
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20