Obserwuj
Piotr Fogel
Piotr Fogel
IGPIM
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach
P Fogel
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012
702012
Wspomaganie procesu tworzenia polityki przestrzennej w gminie poprzez wykorzystanie prostych analiz GIS
P Fogel
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 14 (2), 45-58, 2013
112013
Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego
P Fogel
Studia i Raporty IUNG PIB 19, 19-26, 2010
102010
Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym
P Fogel
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 5 (7), 39-45, 2007
102007
Ochrona gleb na terenach zurbanizowanych
T Stuczyński, P Fogel, J Jadczyszyn
Urbanista 11 (08), 2008
62008
Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego
P Fogel, S Anusz, P Decewicz, J Fiszczuk-Wiktorowicz, A Fogel, ...
Raport końcowy. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, Warszawa, 2005
62005
Kryteria pojemnosci przestrzennej dla potrzeb planowania przestrzennego w swietle strategii dla srodowiska miejskiego
P Fogel, M Kistowski
Człowiek i Środowisko 29 (1-4), 51-68, 2005
62005
Problemy rozwoju sieci osadniczej i suburbanizacji w eksperckim projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony …
M Kistowski, P Fogel
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju …, 2009
52009
Uwagi do zagadnienia ochrony gleb na obszarach zurbanizowanych
T Stuczyński, P Fogel, J Jadczyszyn
Wyd.: IUNG–PIB, Bydgoszcz 2008, 22, 2008
52008
Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie
Z Sawicka, P Fogel
Wieś i Rolnictwo, 165-185, 2016
42016
Możliwość wykorzystania europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym
A Fogel, P Fogel
Problemy Ekologii Krajobrazu 19, 2007
22007
Trendy zmian zaludnienia na obszarach wiejskich w Polsce z uwzględnieniem typów funkcjonalnych gmin (badania ankietowe)
J Jadczyszyn, A Nieróbca, P Fogel, M Łysiak, U Wójtowicz
Polish Journal of Agronomy, 14-23, 2020
12020
Metody tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o dokumenty sporządzane przez gminy.
P Fogel
Problemy Rozwoju Miast 66, 111-121, 2020
12020
Ocena treści opracowań ekofizjograficznych w zakresie rozpoznawania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce
P Fogel, J Kuskowski
Człowiek i Środowisko 39 (1), 2015
12015
Przestrzeń publiczna miast w dokumentach planistycznych
P Fogel, K Pawlak
Jażdżewska I.(red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV „Konwersatorium Wiedzy …, 2011
12011
Struktura przestrzenna małego miasta w obszarze metropolitalnym Warszawy na przykładzie Halinowa
P Fogel, E Godula
Bartosiewicz B., Marszał T.(red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych …, 2011
12011
Rola uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego gminy-wybrane zagadnienia
A Fogel, P Fogel
Człowiek i Środowisko 1 (32), 93-102, 2008
12008
Publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie
P Fogel, S Ciupa, K Pawlak
Człowiek i Środowisko 1 (31), 93-100, 2007
12007
Jak zamawiac opracowania i uslugi planistyczne z uwzglednieniem technik komputerowych?
J Fiszczuk-Wiktorowicz, P Fogel
Człowiek i Środowisko 1 (28), 137-147, 2004
12004
Problemowe bazy danych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym.
J Fiszczuk-Wiktorowicz, P Fogel
Człowiek i Środowisko 1 (27), 111-117, 2003
12003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20