H. Nejat Basım
H. Nejat Basım
Yönetim ve Organizasyon Profesörü, Başkent Üniversitesi
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr - Strona g³ówna
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması
HN BASIM, H Şeşen
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi; Yıl: 2006 Cilt: 61 Sayı: 4, 2015
2432015
Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması
F Çetin, HN Basım
Amme İdaresi Dergisi 45 (1), 121-137, 2012
2122012
Yetişkinler için Psikolojik Dayaniklilik Ölçeği'nin Guvenilirlik ve Geçerlilik Çalişmasi.
HN Basim, F Çetin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2011
201*2011
Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması.
N Basim, M Begenırbaş
Journal of Management & Economics 19 (1), 2012
1732012
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi.
HN Basım, F Çetin, A Tabak
Turk Psikoloji Dergisi 24 (63), 2009
1462009
Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
H Şeşen, N Basım
Ege Akademik Bakış 12, 21-28, 2012
1032012
Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü.
F Çetin, HN BASIM
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 13 (3), 2011
972011
Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü.
F Çetin, HN BASIM
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 13 (3), 2011
972011
İş görenlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılık düzeylerinin analizi: Kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma
Ü Sığrı, N Basım
SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6 (12), 131-154, 2006
932006
The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version
HN Basim, F Cetin
Turk Psikiyatri Derg 22 (2), 104, 2011
782011
Examination of developmental models of occupational burnout using burnout profiles of nurses
Ç Önder, N Basim
Journal of advanced nursing 64 (5), 514-523, 2008
782008
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma.
F Çetin, H Şeşen, HN Basım
Anadolu University Journal of Social Sciences 13 (3), 2013
772013
Kişilerarası Çatişma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı.
NH Şahin, HN Basim, F Çetin
Turk Psikiyatri Dergisi 20 (2), 2009
762009
Effects of Teacher Personalities on Emotional Exhaustion: Mediating Role of Emotional Labor.
HN Basim, M Begenirbas, R Can Yalcin
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (3), 1488-1496, 2013
732013
A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi
NH Şahin, M Güler, HN Basım
Türk Psikiyatri Dergisi 20 (3), 243-254, 2009
732009
KONTROL ODAĞININ ÇALIŞANLARIN NEZAKET VE YARDIM ETME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
HN Basim, H Şeşen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 159-168, 2006
712006
Mesleki tükenmişlikte bazı demografik değişkenlerin etkisi: Kamu’da bir araştırma
HN Basım, H Şeşen
Ege Akademik Bakış Dergisi 6 (2), 15-23, 2006
682006
Örgütsel bağlılığın tükenmişlik ile ilişkisi: öğretmenler üzerine bir araştırma
F Çetin, HN BASIM, O Aydoğan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 61-70, 2011
622011
Impact of satisfaction and commitment on teachers’ organizational citizenship
H Sesen, NH Basim
Educational Psychology 32 (4), 475-491, 2012
602012
A Turkish translation, validity and reliability study of the dimensions of the learning organization questionnaire
HN Basim, H Sesen, H Korkmazyurek
World Applied Sciences Journal 2 (4), 368-374, 2007
602007
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20