Piotr Krzysztof Marszałek
Piotr Krzysztof Marszałek
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej / The Supreme Military Authorities in the System of the Second Republic of Poland
PK Marszałek
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011
11*2011
Rada Obrony Państwa z 1920 roku: Studium prawnohistoryczne / State Defence Council of 1920: Legal and historical study
PK Marszałek
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995
4*1995
Regulacje prawne stanów szczególnego zagrożenia państwa w debacie parlamentarnej II Rzeczypospolitej / Legal regulations of states of particular threat to the state in the …
PK Marszałek
Wydawnictwo Poznańskie sp. z oo, 2010
32010
Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej / Legal basis for the organization of VIP security in the Second Republic of Poland
PK Marszałek
Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej …, 2009
2*2009
Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922 / Establishment and organizational development of Polish …
PK Marszałek
Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej …, 2008
22008
Polskie prawo stanów szczególnych 1918-1939: wybór źródeł / Polish Emergency Law 1918-1939: choice of sources
PK Marszałek
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
22004
Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX wieku / Military Governors in the System of Polish Administration at the Beginning of the 19th Century
PK Marszałek
Czasopismo Prawno-Historyczne 64, 39-65, 2012
12012
Uwagi o zasadach promulgowania aktów normatywnych według prawa polskiego 1807-1950 / Comments on the principles of promulgation of normative acts according to Polish law 1807-1950
PK Marszałek
Acta Universitatis Wratislaviensis 3063, 189-215, 2008
1*2008
Stany wyjątkowe na Śląsku w latach 1918-1922 / Emergency states in Silesia in the years 1918-1922
PK Marszałek
Acta Universitatis Wratislaviensis 2501, 289-304, 2003
1*2003
Sądy doraźne na ziemiach polskich po I wojnie światowej (listopad 1918-luty 1919) / Ad hoc courts in Poland after the First World War (November 1918 - February 1919)
PK Marszałek
Acta Universitatis Wratislaviensis 908, 129-147, 1989
1*1989
Problemy wojska i obronności w pracach polskiego Sejmu Walnego (XV-XVIII w.)
PK Marszałek
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2020
2020
Ewolucja polskiego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1989–2014
PK Marszałek
Historia i Polityka 34 (27), 71-93, 2019
2019
Geneza systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości / The genesis of the command and control system of the armed forces …
PK Marszałek
Pierwsze dni niepodległości, 155-174, 2018
2018
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych
T Kruszewski, J Gajewska, M Cetwiński, M Gałędek, M Mataniak, B Sitek, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
2018
Ewolucja ustroju polskich najwyższych władz wojskowych w latach II wojny światowej
PK Marszałek
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 21 (1), 255-274, 2018
2018
ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗБРОЙНИХ СИЛ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ III ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
PK Marszałek
Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», 2018
2018
Praktyka rosyjskiego prawa stanów nadzwyczajnych na Grodzieńszczyźnie w II poł. XIX wieku
PK Marszałek
Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku. Zasięg i skutki powstania …, 2018
2018
Status prawny mniejszości narodowych w Polsce. Jego geneza i ewolucja w świetle obowiązującego prawa
PK Marszałek
Wschodnioznawstwo, 325-336, 2017
2017
Założenia nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi
PK Marszałek
Polska-Europa-Świat, 20-37, 2017
2017
Kształtowanie się w Polsce normatywnego charakteru powszechnego obowiązku obrony
PK Marszałek
Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały 2 …, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20