Follow
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
2412010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
1022011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
562012
Навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Київ, Україна: Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти, 2008
442008
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
352016
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
301999
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи
ЛМ Гриневич, О Елькін, С Калашнікова, І Коберник, В Ковтунець, ...
Міністерство освіти і науки України, Україна, 2016
282016
Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva [Educational paradigm of professionalization of management on the basis of leadership]
SA Kalashnikova
Kyiv: Kyiv universytet im. Borysa Hrinchenka [in Ukrainian], 2010
252010
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
212014
Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 67-71, 2010
212010
The New Ukrainian School: conceptual principles of secondry school reform
O Elkin, L Hrynevych, S Kalashnikova, P Khobzey, I Kobernyk, ...
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016
192016
Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти
С Калашнікова
Вища освіта України, 95-101, 2013
172013
Personal resources as an integral characteristic of personality
SA Kalashnikova
Molodoy uchenyy= Young Scientist 2 (8), 84-87, 2011
172011
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
162010
Nova ukrainska shkola: Kontseptualnі zasady reformuvannia serednoi shkoly [The New Ukrainian School: Conceptual Principles of Secondary School Reform]
L Hrynevych, O Elkin, S Kalashnikova, I Kobernyk, V Kovtunets, ...
Kyiv: MON Ukrainy, 2016
142016
Rozvytok liders' koho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrumenty [Development of leadership potential of a modern University: basics and tools]
S Kalashnikova
Kyiv: DP „NVTs „Priorytety, 2016
142016
Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky upravlintsiv-lideriv v umovakh suchasnykh suspilnykh transformatsii [Theoretical and methodological foundations of …
SA Kalashnikova
Dys. d-ra ped. nauk 13 (06), 2011
142011
Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів
СА Калашнікова
Освітологічний дискурс, 143-167, 2011
142011
Nova ukrainska shkola
L Hrynevych, O Elkin, S Kalashnikova, I Kobernyk, V Kovtunets, ...
Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly.[New Ukrainian school …, 2016
132016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20