Tarhan OKAN
Tarhan OKAN
Assoc. Professor of Management and Strategy
Verified email at ktu.edu.tr
TitleCited byYear
Etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik: Bir ölçek geliştirme denemesi
H Demir, T Okan
Yönetim 19 (61), 72-90, 2008
482008
Exploring the Relationship between Ethical Leadership and Job Satisfaction with the Mediating Role of the Level of Loyalty to Supervisor
T Okan, AM Akyüz
Business and Economics Research Journal 6 (4), 155-177, 2015
372015
İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ
H Demir, U Resul, O Tarhan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2 …, 2008
372008
Teknoloji, örgüt yapısı ve performans arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
H Demir, O Tarhan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 10 (1), 57-72, 2011
332011
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi
H Demir, O Tarhan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (1), 121-142, 2009
272009
The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP
T İLHAN-NAS, E KOPARAN, T OKAN
Journal of Asia Business Studies 9 (3), 251-272, 2015
122015
YÖNETİM KURULU YAPISI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENMENİN ARACILIK ETKİSİ
T Okan, S Sarı, Tİ Nas
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
112014
The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, KW Glaister
Journal of Business Research 93, 173-183, 2018
102018
Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, G Wood, KW Glaister
Journal of World Business 53 (6), 862-879, 2018
92018
İş Yükü Talebi, İş Tatminsizliği Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerde İş-Aile Çatışması Ve İş Stresinin Ara Değişken Rolü: Sağlık Çalışanları Örneği
T Okan, F Özbek
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (17), 203-226, 2016
72016
Girişimcilik Başarı Faktörü Olarak Sosyal Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Ağırlıklandırılması ve Bir Ölçek Önerisi
T Okan, S Sarı, İ Peker
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (12), 177-194, 2016
52016
PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ
O Tarhan, H DEMİR, S BOSTAN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 237-262, 2017
42017
ETKİLESİMSEL ve DÖNÜSÜMSEL LİDERLİK: BİR ÖLÇEK GELİSTİRME DENEMESİ
H Demir, T Okan
Yönetim Dergisi, 2008
42008
A Corporate Social Responsibility Framework for Mining Sector Using Analytic Network Process
T Okan, I Peker, S Demirelli
International Business Research 8 (12), 9-25, 2015
32015
YÖNETİCİ ADAYI HEKİMLERİ HANGİ GÜDÜ MOTİVE EDER? BAŞARMA VE GÜÇ İHTİYAÇLARI İLE MESLEKİ PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H DEMİR, O Tarhan, S BOSTAN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 215-241, 2015
32015
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi ve bir çalışma
T Okan
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2008
32008
Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Araştırma.
E KOPARAN, T İLHAN NAS, T OKAN
TISK Academy/TISK Akademi 11 (22), 2016
22016
Yönetim Kurulu Yapısı ve Kurumsal Mesafe Etkileşiminin Çokuluslu İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejileri Üzerindeki Etkisi. IV
T Okan, T İLHAN-NAS, E Tatoğlu
Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 8-9, 2013
22013
Kurumsal Yönetim Ve Çokuluslu İşletmelerin Strateji Tercihleri
Tİ NAS, KTAN ŞAHİN, O Tarhan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 210-228, 2013
22013
Yönetim kurulu çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk söylemleri arasındaki ilişki: Kurumsal çevrenin moderatör etkisi
T OKAN, E KOPARAN, Tİ NAS
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20