Obserwuj
Łukasz Cora
Łukasz Cora
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a kpk
Ł Cora
Państwo i Prawo 73 (10), 2018
42018
Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne)
Ł Cora
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (4), 197-208, 2018
32018
Zatrzymanie stadionowe
Ł Cora
Prokuratura i Prawo, 54-68, 2009
32009
Funkcje zatrzymania właściwego i tymczasowego aresztowania
Ł Cora
Państwo i Prawo 64 (1), 2009
32009
O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby
Ł Cora
Państwo i Prawo, 72-82, 2008
32008
Gradacja nadużycia prawa w procesie karnym (zarys teoretyczny)
Ł Cora
Studia Prawnicze, 113-138, 2019
22019
Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: glosa do wyroku z 11 XII 2012, K 37/11
Ł Cora
Państwo i Prawo 69 (5), 2014
22014
Przesłuchanie konfrontacyjne małoletniego w procesie karnym
Ł Cora
Studia Prawnoustrojowe, 279-289, 2018
12018
Charakter prawny czynności kontrolujących dowody
Ł Cora
Przegląd Sądowy, 2018
12018
Zakres i konsekwencje braku aktywności dowodowej sądu oraz ich wpływ na rozstrzygnięcie w instancji odwoławczej w kontradyktoryjnym modelu procesu karnego a powrót do względnej …
Ł Cora
Wolters Kluwer, 2016
12016
Bezwarunkowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a" podmiotowość" pokrzywdzonego
Ł Cora
Wojskowy Przegląd Prawniczy 88 (4), 2015
12015
Kontrowersje wokół zezwolenia na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
Ł Cora
Palestra 56 (1-2), 2011
12011
Obowiązki organu zatrzymującego wynikające z art. 244 § 2 kpk
Ł Cora
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
12010
Z problematyki karno-administracyjnego zatrzymania osoby do wytrzeźwienia
Ł Cora
Samorząd Terytorialny, 134-140, 2008
12008
mgr–Zatrzymanie żołnierza lub innej osoby przez Żandarmerię Wojskową
Ł Cora
WPP 3 (08), 27-37, 0
1
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IX. Środki przymusu
P Hofmański, T Grzegorczyk, P Rogoziński, P Wiliński, D Świecki, ...
Wolters Kluwer, 2021
2021
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego
Ł Cora
Studia Prawnoustrojowe, 2021
2021
Zatrzymanie osoby jako środek przymusu procesowego
Ł Cora
Wolters Kluwer Polska, 2021
2021
Dostęp osoby podejrzanej do obrońcy w początkowej fazie ścigania karnego jako element rzetelnego procesu karnego
Ł Cora
Wolters Kluwer Polska, 2021
2021
Minimum guarantees of the right to a fair criminal trial at the initial stage of prosecution
Ł Cora
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20