Follow
Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
д.філос.н., професор, зав. відділу зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Третя хвиля//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Т Олвін
Київ.: Либідь, 1996.-384 с, 1996
570*1996
Революція надії//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Е Фромм
Київ: Либідь, 135-192, 1996
52*1996
Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації
ВВ Лях
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць/Гол. ред. ВВ Лях.–Вип …, 2006
442006
Постіндустріальне суспільство як нова парадигма соціального розвитку: проблеми і перспективи
В Лях
Генеза: Філософія. Історія. Політологія, 61-79, 1994
201994
Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Єсипенко, ...
К.: Укр. центр духовної культури, 2001
182001
Трансцендентний вимір людського буття
В Лях
Генеза, 1996
181996
Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів
В Лях
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
172008
Рационализм и иррационализм в современной буржуазной социальной философии
ВВ Лях
Наук. думка, 1986
16*1986
Трансформації соціокультурної сфери в інформаційному суспільстві
ВВ Лях
Культура в сучасних трансформаційних процесах.–К.: Аспект-Поліграф, 6-31, 2011
132011
Глобалізація в контексті постіндустріальної реальності/Людина і культура в умовах глобалізації
ВВ Лях
Збірник наукових статей.–К.: Видавець ПАРАПАН, 63-70, 2003
112003
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітньої парадигми
В Лях
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
102009
Фінська модель інформаційного суспільства: приклад для наслідування (передмова)
ВВ Лях, СЛ Удовік
Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту …, 2006
102006
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ПАРАДИГМИ
В ЛЯХ
10*
Iнформацiйне суспiльство у соцiально-фiлософськiй ретроспективi та перспективi та iн.
В Лях, В Пазенок, Я Любимий
92009
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітянської парадигми
ВВ Лях
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2008
92008
Екзистенційна свобода: вибір і відповідальність. Філософська концепція Ж
В Лях
П. Сартра//Філософська і соціологічна думка, 110-117, 1995
91995
Сучасна зарубіжна соціальна філософія
В Лях
Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях–Київ. Либідь, 1996
7*1996
Гуманiзм: сучаснi iнтерпретацiї та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Есипенко, ...
62001
Від “археології знання” до генеалогії влади: проблема побудови метафізики в добу постмодерна
ВВ Лях
Постмодерн: переоцінка цінностей. Зб. наук. пр.–Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця …, 2001
62001
пошуках альтернативного майбутнього
ВВ Лях
Філософська і соціологічна думка, 28-35, 1993
61993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20