Aleksander Jakubowski
Aleksander Jakubowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz
S Gajewski, A Jakubowski
C.H. Beck, 2015
102*2015
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: komentarz
S Gajewski, A Jakubowski
Wydawnictwo CH Beck, 2016
82016
Prawo o zgromadzeniach: komentarz
S Gajewski, A Jakubowski
Wydawnictwo CH Beck, 2017
42017
Status prawny studentów i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą
A Jakubowski
Państwo i Prawo, 57-70, 2011
42011
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech: komentarz
S Gajewski, A Jakubowski, Polska
Lex a Wolters Kluwer business, 2014
32014
Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych
A Jakubowski, S Gajewski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
22015
Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym–uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w …
A Jakubowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
22014
Glosa do uchwały NSA z 5 grudnia 2011 r. (II OPS 1/11)
A Jakubowski
Samorząd Terytorialny, 79-85, 2012
22012
Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udostępnienia informacji publicznej
A Jakubowski
Kwartalnik Prawa Publicznego, 141-154, 2012
2*2012
Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania nadzorczego prowadzonego przez wojewodę (art. 91 ust. 5 usg, art. 79 ust. 5 usp, art. 82 ust. 6 usw)
S Gajewski, A Jakubowski
Przegląd Prawa Publicznego 6, 54-73, 2012
22012
Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego
S Gajewski, A Jakubowski
Samorząd Terytorialny, 94-105, 2012
22012
Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni wyższej
A Jakubowski
Studia Iuridica, 105-123, 2016
12016
Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu administracyjnym
A Jakubowski
Państwo i Prawo, 46-61, 2013
12013
Wpis urzędników na listę radców prawnych — zagadnienia problemowe
A Jakubowski
Przegląd Prawa i Administracji 123, 275-290, 2020
2020
Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego
A Jakubowski
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4, 9-28, 2020
2020
Problemy z milczącym załatwianiem spraw administracyjnych
A Jakubowski
Państwo i Prawo, 121-134, 2020
2020
The dismissal of a civil servant for improper conduct (Poland)
A Jakubowski
The Tort Liability of Public Authorities in European Law, 111-116, 2020
2020
Sport
A Jakubowski
Prawo administracyjne, 560-565, 2020
2020
Podstawowe zagadnienia prawne korpusu pracowników administracji publicznej
J Jagielski, A Jakubowski
Prawo administracyjne, 318-340, 2020
2020
Sukcesja w prawie administracyjnym
A Jakubowski, J Piecha
Prawo administracyjne, 58-61, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20