Piotr Piesiewicz
Piotr Piesiewicz
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Utwór muzyczny i jego twórca
PF Piesiewicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
132009
Zarys problematyki odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych w postaci wpisów umieszczanych na forach internetowych
P Piesiewicz
Państwo i Prawo, 2019
12019
Dochodzenie odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3a i 3b pr. aut. ze szczególnym uwzględnieniem wykładni pojęcia" stosowanego wynagrodzenia"
P Piesiewicz
Palestra, 2018
12018
Dopuszczalność zmian w utworze architektonicznym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
PF Piesiewicz
Studia Prawnoustrojowe, 283-296, 2018
12018
Problematyka autorskich roszczeń majątkowych o zaniechanie oraz o usunięcie skutków naruszeń w przypadku naruszenia praw do utworu architektonicznego
P Piesiewicz
Palestra, 2015
12015
Graffiti–dzieło sztuki czy forma dewastacji obiektów architektonicznych
J Sobczak, P Piesiewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2011
12011
Tools for Public Health Policy: Nudges and Boosts as Active Support of the Law in Special Situations such as the COVID-19 Pandemic
J Krawiec, O Piaskowska, P Piesiewicz, W Białaszek
PsyArXiv, 2021
2021
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ У ЧАСИ СИСТЕМНИХ ЗМІН. ЯК АДАПТУВАТИ ПРАВНИЧУ ШКОЛУ ДО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОРІЧЧЯ? ПОЛЬСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
OМ Piaskowska, PF Piesiewicz
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 126-153, 2019
2019
Rethinking of law schools in times of systemic change. How to bring law school into twenty-first century? Polish perspective
OM Piaskowska, PF Piesiewicz
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, prawa krajowego oraz prawa unijnego
P Piesiewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
Problematyka naruszenia dóbr osobistych w postaci czci a udostępnianie treści pochodzących od osób trzecich za pośrednictwem hiperlinków
OM Piaskowska, PF Piesiewicz
Studia Prawnicze, 91-114, 2018
2018
" Studia Prawnicze" 2 (214) 2018
E Lis, J Falski, K Radosz, OM Piaskowska, P Piesiewicz, D Habrat, ...
Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018
2018
Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego–Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 105/17 dotycząca wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 2 (1) pkt 3 ustawy z …
P Piesiewicz
Themis Polska Nova, 2018
2018
Godziwa rekompensata i jej dochodzenie w odniesieniu do dzieł osieroconych (art. 35 (8) ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
P Piesiewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" Prace z prawa własności …, 2018
2018
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego-Izba Cywilna z dnia 10 listopada 2017 r., V CSK 41/14
P Piesiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich, 2018
2018
The issue of infringement of dignity as a personal interests and problem of sharing content from third parties through hyperlinks
O Piaskowska, P Piesiewicz
Studia Prawnicze, 91-114, 2018
2018
Materialnoprawne aspekty egzekucji z praw autorskich i praw pokrewnych. Uwagi na tle art. 18 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
P Piesiewicz
Currenda, 2018
2018
Charakter prawny i zakres zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu
P Piesiewicz
Palestra, 2018
2018
Korzystanie z uprawnień procesowych przez stronę a przewlekłość postępowania sądowego
P Piesiewicz
2018
Audiodeskrypcja jako forma realizacji przez producenta utworu audiowizualnego prawa do udziału w życiu kulturalnym przez osoby z dysfunkcją wzroku
P Piesiewicz
Europejski Przegląd Sądowy, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20