Obserwuj
Майя Сперкач / Sperkach Maya / Sperkach M / Сперкач МО
Майя Сперкач / Sperkach Maya / Sperkach M / Сперкач МО
Zweryfikowany adres z kpi.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков
АА Павлов, ЕБ Мисюра, ЕА Халус, МО Сперкач, ГА Аракелян
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2012
82012
Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами
АА Павлов, ЕБ Мисюра, ТН Лисецкий, МО Сперкач, ЕА Халус
ВЕК+, 2013
72013
Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком
АА Павлов, ОГ Жданова, МО Сперкач
Вісник Національного технічного університету України КПІ. Інформатика …, 2014
62014
Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів
ОА Павлов, ОГ Жданова, ОБ Мисюра, МО Сперкач
Технологический аудит и резервы производства, 47-51, 2013
62013
Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования
АА Павлов, МО Сперкач, ЕА Халус
Век+, 2012
62012
Інформаційна технологія оперативно-календарного планування дрібносерійного виробництва за концепцією «точно в строк»
МО Сперкач
52016
Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності
МО Сперкач
Вісник НТУУ" КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 2015
32015
Cоставление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока
ЕГ Жданова, АА Павлов, МО Сперкач
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань
ОА Павлов, ОГ Жданова, МО Сперкач
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2014
32014
The four-level model of planning, decision making and operational control in the network systems with limited resources
AA Pavlov, EB Misyura, TN Lisetsky, EA Khalus, MO Sperkach
Vestnik NTUU (KPI) 58, 15-20, 2013
22013
Suboptimal polynomial algorithm for solving a multistage network scheduling problem of a single class
AA Pavlov, MO Sperkach, EA Khalus
Vestnik NTUU (KPI) 57, 51-55, 2012
22012
Research of the properties of the scheduling problem of the tasks execution with common due date for parallel machines by different criteria of optimality
AA Pavlov, EB Misura, MO Sperkach
Vestnik NTUU (KPI) 57, 15-17, 2012
22012
Компетентнісний підхід до професійної підготовки техників-геофізиків з ремонту та обслуговування устаткування
ІІ Драч, МО Сперкач
Вісник післядипломної освіти, 65–72-65–72, 2010
22010
Інформаційна система планування ресурсів ІТ-проєктів
ЮЮ Мартинюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
12020
Задача складання календарного плану виконання робіт на підприємстві з мінімізацією сумарного випередження директивних термінів та максимізацією моменту початку виконання робіт …
ДО Волошин, ОГ Жданова, МО Сперкач
Інформатика та математичні методи в моделюванні 9 (4), 304-314, 2019
12019
Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и …
АА Павлов, МО Сперкач
Вісник НТУУ" КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка, 2015
12015
The problem of defining the maximum start moment of execution of tasks with a common tough due date on parallel machines with different speeds
МО Сперкач
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2015
12015
Курсова робота з дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах
ОГ Жданова, ВД Попенко, МО Сперкач
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Розв'язання багатокритеріальної задачі складання розкладу з використанням генетичного алгоритму
АВ Казмірчук, ОГ Жданова, ВД Попенко, МО Сперкач
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Інформаційна система нарахування бонусів співробітникам компанії
АВ Казмірчук
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20