ipek kalemci tüzün
ipek kalemci tüzün
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeºleºme iliºkisi; uygulamalı bir çalıºma
İK Tüzün
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamıº Doktora Tezi), Ankara, 2006
1942006
Organizational and supervisory support in relation to employee turnover intentions
IK Tuzun, RA Kalemci
Journal of Managerial Psychology, 2012
1552012
Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri
İK Tüzün
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araºtırmalar Dergisi …, 2007
1542007
Örgütsel Özdeºleºme Kavrami ve İletiºim Etkinliği İliºkisi
İ ÇAĞLAR
Journal of Yaºar University 3 (9), 1011-1027, 2008
1082008
The impact of identification and commitment on job satisfaction
IK Tuzun
Management Research News, 2009
492009
Antecedents of turnover intention toward a service provider
IK Tuzun
The Business Review 8 (2), 128-135, 2007
442007
The role of psychological capital and supportive organizational practices in the turnover process
İK Tüzün, F Çetin, HN Basim
METU Studies in Development 41 (2), 85, 2014
432014
General overview of training effectiveness and measurement models
İ Kalemci Tuzun
Journal of Commerce & Tourism Education Faculty 1, 144-156, 2005
35*2005
Örgüt kuramları
AS Sargut, ª Özen, NS Gökºen, F Oğuz, Ç Önder, B Üsdiken, E Yıldırım
İmge Kitabevi Yayınları, 2010
332010
Müºteri memnuniyeti ve müºteri-çalıºan etkileºimi üzerine bir araºtırma
İK Tüzün, TK Devrani
Eskiºehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (2), 13-24, 2008
332008
Investigating the antecedents of organizational identification
İK Tüzün, İ Çağlar
Doğuº Üniversitesi, 2009
292009
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERİNE DUYDUKLARI GÜVEN ÜZERİNE BİR ARAªTIRMA
FB ÖZDOĞAN, İK TÜZÜN
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2), 639-650, 2007
272007
Bireycilik-toplulukçuluk ikileminde mesleki özdeºleºme ve örgütsel özdeºleºme ayrımı
E Kırkbeºoğlu, İK Tüzün
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-8, 2009
182009
Konaklama iºletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve iºgücü devir hızıyla iliºkileri.
İK Tüzün
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 42 (1), 2013
162013
Organizational levels of analysis of communication satisfaction and identification in relation to job satisfaction
IK Tuzun
Journal of Economics, Business and Management 1 (1), 1-5, 2013
152013
İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalıºan Algılamaları Bağlamında Araºtırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü.
İK TÜZÜN
Journal of Management & Economics 20 (1), 2013
132013
Improving job performance through identification and psychological capital
IK Tüzün, F Çetin, HN Basim
International Journal of Productivity and Performance Management, 2018
122018
Understanding protestant and Islamic work ethic studies: A content analysis of articles
RA Kalemci, IK Tuzun
Journal of Business Ethics 158 (4), 999-1008, 2019
112019
Patterns of female entrepreneurial activities in Turkey
IK Tuzun, BA Takay
Gender in Management: An International Journal 32 (3), 166-183, 2017
112017
Workplace deviance and human resource management relations: A case study of Turkish hotel employees
IK Tuzun, RA Kalemci
Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism 17 (2), 137-153, 2018
102018
Nie mo¿na teraz wykonaæ tej operacji. Spróbuj ponownie pó¼niej.
Prace 1–20