Ewa Michna
Ewa Michna
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Łemkowie: grupa etniczna czy naród?
E Michna
Nomos Verlagsgesellschaft, 1995
74*1995
Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej: ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie iw Polsce
E Michna
Kraków: PAU, 2004
42*2004
ODRĘBNOŚĆ JĘZYKOWA MAŁYCH GRUP ETNICZNYCH I JEJ ROLA W PROCESACH WALKI O UZNANIE ORAZ POLITYCE TOŻSAMOŚCI. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYTUACJI RUSINÓW...
E Michna
Studia Humanistyczne AGH (od 2012) 13 (3), 115-130, 2014
102014
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 R. I JEGO WYKORZYSTANIE W POLITYCE TOŻSAMOŚCI I WALCE O UZNANIE. CASUS ŚLĄZAKÓW
E Michna
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 39 (2 (148)), 135-172, 2013
72013
Pomiędzy gwarą a językiem standardowym
E Michna
Kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich, 57-86, 2008
72008
Etyczny wymiar tożsamości etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej [w:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej
E Michna
Studia z antropologii społecznej, 25-45, 2004
62004
Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana
E Michna
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 4 (37), 189-208, 2011
52011
" The Rusyn's history is more beautiful than the Ukrainians'". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn
E Michna
Петербургские славянские и балканские исследования, 89-108, 2010
42010
Od" euroentuzjazmu" do" europragmatyzmu": Karpatorusińscy liderzy etniczni wobec jednoczącej się Europy
E Michna
Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004
42004
Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem: ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków
E Michna
Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015
32015
Autoidentyfikacja narodowa a preferencje wyznaniowe liderów organizacji łemkowskich na podstawie badań na Łemkowszczyźnie Zachodniej
E Michna
Kultura i Społeczeństwo 39 (3), 1995
31995
Łemkowskie organizacje społeczne-współczesna działalność na rzecz podtrzymania rozwoju kultury
E Michna
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013
22013
Śląskie i karpackorusińskie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów etnicznych. Próba analizy porównawczej
E Michna
na, 2008
22008
Pomiędzy tradycją a współczesnością: ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych
E Michna
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
22008
Relacje pomiĊdzy etnicznoĞcią a religią. Przypadek Rusinów Karpackich, w: Maria Szmeja (red.)
E Michna
EtnicznoĞü œ o przemianach spoáeczeĔstw narodowych, 160œ174, 2008
22008
Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci a „odpominaniem”. II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do emancypacji liderów śląskich
E Michna
Prace Etnograficzne 43 (1), 1-12, 2015
12015
Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich
E Michna
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
12013
Relacje pomiędzy tożsamością etniczną a obywatelstwem: analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie iw Polsce
E Michna
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006
12006
Pomiędzy Wschodem a Zachodem: Europa i europejskość w karpatorusińskim dyskursie narodowościowym
E Michna
Fairfax, VA: Eastern Christian Publications, 2006
12006
Correction to: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland
E Michna, K Warmińska
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20