Onur Köksal
Onur Köksal
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde ݺletme Doçenti
Zweryfikowany adres z ohu.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ
F ªahin, S Gurbuz, O Köksal
International Journal of Intercultural Relations 39, 152-163, 2014
892014
Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm/A Cultural Leadership Paradox: Paternalism
O Köksal
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 101-122, 2011
792011
Measuring cultural intelligence in the Turkish context
F ªahin, S Gürbüz, O Köksal, Ü Ercan
International Journal of Selection and Assessment 21 (2), 135-144, 2013
652013
Revisiting of Theory X and Y
S Gürbüz, F ªahin, O Köksal
Management Decision, 2014
572014
Sosyal değiºim teorisi çerçevesinde güven ve algılanan aidiyet durumunun örgütsel vatandaºlık davranıºı ve saldırgan davranıºlar üzerine etkisi
O Köksal
Yayımlanmamıº Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2012
422012
Aidiyet algısının örgütsel vatandaºlık davranıºı üzerindeki etkisinde yöneticiye güvenin aracılık rolü
AA Akdoğan, O Köksal
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 25-43, 2014
31*2014
ORGANİZASYONEL ETKİNLİĞİ SAĞLAMANIN YENİ YOLU: SİMBİYOTİK LİDERLİK
O Köksal
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 55-72, 2011
142011
Measuring the relationship between managerial resourcefulness and job performance
F Sahin, O Koksal, H Ucak
Procedia Economics and Finance 23, 878-884, 2015
132015
Gelir ve Mutluluk: Gelir Karsilastirmasinin Etkisi/Income and Happiness: The Effect of Income Comparison
O Köksal, F Sahin
Sosyoekonomi 23 (26), 45-59, 2015
10*2015
Paternalizm ile algılanan örgütsel adalet arasındaki iliºkinin tespitine yönelik bir araºtırma
O Köksal
92011
ݺ doyumu ve yaºam doyumu arasındaki iliºkide bireysel farklılıklar
O Köksal
ݺ ve İnsan Dergisi 1 (1), 53-62, 2014
72014
Yaºam Kalitesi ve Yaºam Doyumu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araºtırma
O Köksal
Yaºam Doyumu, Seçme Konular, 2015
52015
Kültürel Zekânın Kültürlerarası Liderlik Üzerine Etkisi: Çokuluslu Bir Örgütte Uygulama, 21
F ªahin, O Köksal
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Nobel Yayıncılık …, 2013
32013
ÖZ-YETERLİLİK ALGISI, YAªAM DOYUMU VE BİR ROLE TUTULMA ETKİLEªİMİ: SOSYAL BİLݪSEL BİR YAKLAªIM
O Köksal, M Güler, F Çeti̇n
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, 193-207, 2019
12019
Öz-yeterlilik algısı, yaºam doyumu ve bir role tutulma etkileºimi: Sosyal biliºsel bir yaklaºım
O Köksal, M Güler, F Çetin
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 193-207, 2019
1*2019
Happiness and domain satisfaction in Turkey
O Köksal, H Uçak, F ªahin
International Journal of Happiness and Development 3 (4), 323-341, 2017
12017
Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi
O Köksal, M Güler, F Çetin
Journal of Organizational Behavior Review 2 (1), 1-11, 2020
2020
Beklenti ve geliºtirilmiº beklenti kuramı
AA Akdoğan, O Köksal
Örgütsel Davranıº Kuramları, 131-158, 2019
2019
Uluslararası iºletmelerde etik, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk
O Köksal
Uluslararası ݺletmecilik - Kuram ve Uygulama, 375-412, 2018
2018
Kurumsal vatandaºlık
O Köksal
Yönetimde Güncel Konular, 259-289, 2016
2016
Nie mo¿na teraz wykonaæ tej operacji. Spróbuj ponownie pó¼niej.
Prace 1–20