Follow
Szymon Węgliński
Title
Cited by
Cited by
Year
The selection of the logistics center location based on MCDM/A methodology
J Żak, S Węgliński
Transportation Research Procedia 3, 555-564, 2014
1482014
Application of multiple criteria decision aid methods in logistic systems
H Sawicka, S Węgliński, P Witort
LogForum 6 (3), 10, 2010
152010
Freeze-thaw resistance and increased strength of cohesive soils modified with a cationic surfactant
T Błaszczyński, M Babiak, J Kosno, S Węgliński
Procedia Engineering 172, 111-118, 2017
72017
Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych
S Węgliński, M Babiak, A Ratajczak
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 2017
52017
Determination of load action ranges in static and dynamic tests of subgrades by applying rigid plates
S Węgliński
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 17 (1), 73-88, 2018
32018
Przydatność kruszyw z recyclingu do produkcji betonu
SW Michał Babiak, Tomasz Błaszczyński, Adrianna Ratajczak
Przegląd Budowlany, 60-63, 2017
2*2017
Jakie będą polskie drogi w świetle zmian uwarunkowań prawnych w zakresie drogownictwa w ostatnich latach?
S Węgliński
Inżynieria i Budownictwo, 379-381, 2017
22017
Ekologiczny środek do stabilizacji gruntów spoistych zwiększający ich wytrzymałość i mrozoodporność
M Babiak, J Kosno, S Węgliński
Materiały budowlane, 2017
22017
Koszty występujące w cyklu funkcjonowania obiektu budowlanego wynikające z niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego
S Węgliński
Przegląd Geologiczny 69 (12), 963-970, 2021
12021
Assessment of Resistance to Fragmentation of Crushed-Stone Aggregate for the Application in Road Engineering
M Babiak, A Ratajczak, M Ratajczak, S Węgliński
Materials Science Forum 923, 120-124, 2018
12018
Capillary water absorption in mixtures of cohesive soils stabilized with cement and hydrophobic agent
S Węgliński
Budownictwo i Architektura 20 (2), 015-028, 2021
2021
Praktyczne zasady właściwego rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego pod inwestycje budowlane
S Węgliński
Przegląd Geologiczny 69 (12), 2021
2021
Laboratoryjne badania żużla ze spalania odpadów komunalnych dla zastosowań w budownictwie drogowym
G Martysz, S Węgliński
Przegląd Budowlany 92, 2021
2021
Kapilarna absorpcja wody w mieszankach gruntów spoistych stabilizowanych cementem i środkiem hydrofobizującym
S Węgliński
Budownictwo i Architektura 20 (2), 15-28, 2021
2021
Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych The effect of hydraulic road binders and …
S Węgliński
Cement Wapno Beton 25 (6), 432-443, 2020
2020
Płyty sztywne do oceny nośności podłoża i warstw konstrukcji nawierzchni
M Pawłowski, S Węgliński
Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa, 183-200, 2020
2020
Nieprawidłowości związane z przygotowaniem drewna do wywozu oraz jego transportem po drogach publicznych
S Węgliński
Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa, 201-222, 2020
2020
Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym
S Węgliński
Politechnika Poznańska, 2019
2019
Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich
M Babiak, S Węgliński, Ł Wiśniewski
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 2018
2018
Analiza porównawcza wyników obliczeń nośności nawierzchni drogowych metodą ugięć przy zastosowaniu belki Benkelmana w świetle proponowanych zmian katalogu wzmocnień i remontów.
BB Szymon Węgliński
Drogownictwo 72, 111-116, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20