Harun ŞEŞEN
Harun ŞEŞEN
Prof. Dr., European University of Lefke (EUL) - Lefke Avrupa Üniversitesi
Zweryfikowany adres z eul.edu.tr
Tytu³Cytowane przezRok
Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları
CH Meydan, H Şeşen
Detay Yayıncılık, 2011
8002011
Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması
HN BASIM, H Şeşen
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi; Yıl: 2006 Cilt: 61 Sayı: 4, 2015
2062015
Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students
H Sesen
Education+ Training 55 (7), 624-640, 2013
1352013
Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
H Şeşen, N Basım
Ege Akademik Bakış 12, 21-28, 2012
842012
KONTROL ODAĞININ ÇALIŞANLARIN NEZAKET VE YARDIM ETME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
HN Basim, H Şeşen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 159-168, 2006
632006
Öncülleri ve sonuçları ile örgüt içi girişimcilik: Türk savunma sanayinde bir araştırma
H Şeşen
Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
582010
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
F Çetin, H Şeşen, HN Basım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 95-108, 2013
572013
A Turkish translation, validity and reliability study of the dimensions of the learning organization questionnaire
HN Basim, H Sesen, H Korkmazyurek
World Applied Sciences Journal 2 (4), 368-374, 2007
562007
Mesleki Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu? da Bir Uygulama
HN Basım, H Şeşen
Ege Akademik Bakış 6 (2), 15-23, 2006
522006
Impact of satisfaction and commitment on teachers’ organizational citizenship
H Sesen, NH Basim
Educational Psychology 32 (4), 475-491, 2012
492012
The impact of education, economy and culture on entrepreneurial motives, barriers and intentions: A comparative study of the United States and Turkey
H Şeşen, M Pruett
The Journal of Entrepreneurship 23 (2), 231-261, 2014
392014
KONTROL ODAĞI, GENEL ÖZ YETERLİK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: ANKARA’DA BULUNAN KAMU KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
H Şeşen
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
392010
The effect of burnout on organizational citizenship behaviour: the mediating role of job satisfaction
H SESEN, F Çetin, NH BASIM
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2011
372011
Çalışanların kontrol odaklarının örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi: Kamu sektöründe bir araştırma
HN Basım, H Şeşen
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 63 (3), 49-64, 2008
36*2008
Adalet Algısı ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Öncüllük Rolü
CH Meydan, H Şeşen, HN Basım
“İş, Güç”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (2), 41-62, 2011
342011
Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi: İş tatmininin aracılık rolü
H Şeşen, HN Basım
ODTÜ Gelişme Dergisi 37 (2), 171,191, 2010
332010
ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISININ ÖRGÜT İÇİ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİ: KAMUDA BİR ARAŞTIRMA
N Basım, H Şeşen, CH Meydan, SYBBS Yönetim
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64 (03), 27-44, 2009
322009
Örgütsel Adalet Algısı-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
HN Basım, H Şeşen
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2009
302009
Örgüt kültürünün rol ötesi olumlu davranışlara olan etkisi: Örgütsel bağlılığın aracı değişken rolü
F Çetin, H Şeşen, HN Basım
Doğuş Üniversitesi, 2012
292012
Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin Aracı Değişken Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Testi
H Şeşen
KHO Savunma Bilimleri Dergisi 9 (2), 67-90, 2010
292010
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20