Harun ŞEŞEN
Harun ŞEŞEN
Prof. Dr., European University of Lefke (EUL) - Lefke Avrupa Üniversitesi
Verified email at eul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları
CH Meydan, H Şeşen
Detay Yayıncılık, 2011
14592011
Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması
HN BASIM, H Şeşen
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi; Yıl: 2006 Cilt: 61 Sayı: 4, 2015
2802015
Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students
H Sesen
Education+ training, 2013
2392013
Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
H Şeşen, HN Basım
Ege Akademik Bakış 12, 21-28, 2012
1352012
Öncülleri ve sonuçları ile örgüt içi girişimcilik: Türk savunma sanayinde bir araştırma
H Şeşen
Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
1002010
Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
F Çetin, H Şeşen, HN Basım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 95-108, 2013
962013
Mesleki tükenmişlikte bazı demografik değişkenlerin etkisi: Kamu’da bir araştırma
HN Basım, H Şeşen
Ege Akademik Bakış Dergisi 6 (2), 15-23, 2006
792006
Impact of satisfaction and commitment on teachers’ organizational citizenship
H Sesen, NH Basim
Educational Psychology 32 (4), 475-491, 2012
712012
A Turkish translation, validity and reliability study of the dimensions of the learning organization questionnaire
HN Basim, H Sesen, H Korkmazyurek
World Applied Sciences Journal 2 (4), 368-374, 2007
652007
Kontrol odağının çalışanların nezaket ve yardım etme davranışlarına etkisi: kamu sektöründe bir araştırma
HN Basım, H Şeşen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 159-168, 2006
652006
The impact of education, economy and culture on entrepreneurial motives, barriers and intentions: A comparative study of the United States and Turkey
H Şeşen, M Pruett
The Journal of Entrepreneurship 23 (2), 231-261, 2014
632014
Structural equation modeling AMOS applications
CH Meydan, H Sesen
Ankara: Detay Yayincilik, 2011
582011
Örgütsel adalet algısı-örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü
HN Basım, H Şeşen
Osman Gazi Üniversitesi 17, 806-812, 2009
582009
Consequences of self-leadership: A study on primary school teachers
H Sesen, A Tabak, O Arli
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (3), 2017
502017
The effect of burnout on organizational citizenship behaviour: the mediating role of job satisfaction
H Sesen, F CETIN, NH BASIM
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2011
492011
KONTROL ODAĞI, GENEL ÖZ YETERLİK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: ANKARA’DA BULUNAN KAMU KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
H Şeşen
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
492010
Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü
H Şeşen, HN Basım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010
482010
Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin Aracı Değişken Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Testi
H Şeşen
KHO Savunma Bilimleri Dergisi 9 (2), 67-90, 2010
472010
Örgüt kültürünün rol ötesi olumlu davranışlara olan etkisi: örgütsel bağlılığın aracı değişken rolü
F Çetin, H Şeşen, HN BASIM
Doğuş Üniversitesi Dergisi 13 (2), 197-211, 2012
452012
Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Ö Turunç, A Tabak, H Şeşen, A Türkyılmaz
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 12 (2), 115-134, 2010
452010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20