Deniz ELBER BÖRÜ
Deniz ELBER BÖRÜ
ݺletme Fakültesi Profesörü, Marmara Üniversitesi
Zweryfikowany adres z marmara.edu.tr
Tytu³Cytowane przezRok
Kurumsal sosyal sorumluluk
CC Aktan, D Börü
Kurumsal sosyal sorumluluk: ݺletmeler ve sosyal sorumluluk, 11-36, 2007
2012007
Giriºimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi iºletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araºtırma
D Börü
Marmara Üniversitesi Yayın, 2006
722006
Kurum içinde güven: yöneticiye, iº arkadaºlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü:(alan araºtırması ve sonuçlar)
G İslamoğlu, D Birsel, Melek., Börü
İnkılap Kitabevi, 2007
552007
POLİTİK DAVRANIª BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELݪTİRME ÇALIªMASI
G İslamoğlu, B Deniz
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14 …, 2007
352007
Liderlik tarzının çalıºanın iº tatmini ile iliºkisi ve lidere olan güvenin bu iliºkideki rolü
D Börü, B Güneºer
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1 …, 2005
302005
Örgütlerde güven ortamının yaratılmasında ilk adım: Güvenilir insanlar kim?
D Börü
Proceedings of the 9th Management and Organization Conference in Istanbul …, 2001
252001
Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına iliºkin bir araºtırma
D Börü
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
242001
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupa³a, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
212016
Global Pazarlarda Pazarlama Stratejilerinin Tasarım ve Uygulanmasında Kültürel Etkileºimin Rolü
T Erem, ÖB Tek, AE Gegez, MD Börü
Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 21-43, 2000
172000
Güven: Bir anket geliºtirme çalıºması
D Börü, G İslamoğlu, M Birsel
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
152007
Job embeddedness in relation with different socio demographic characteristics
M Birsel, MD Börü, G İslamoğlu, ES Yurtkoru
MU Journal of Institute of Social Sciences 10, 51-61, 2012
142012
Kurum İçinde Güven: Yöneticiye
G İslamoğlu, M Birsel, D Börü
ݺ Arkadaºlarına ve Kuruma Yönelik Güven Ölçümü (Alan Araºtırması ve …, 2007
132007
Kurumsal sosyal sorumluluk düºüncesinin ortaya çıkıºı ve geliºimi
CC Aktan, D Börü
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 4, 11-60, 2005
102005
Etik ve güven
G İslamoğlu, M Birsel, D Börü
Suna Tevrüz (Editör). ݺ Hayatında Etik, Birinci Baskı, Beta Basım Yayım …, 2007
92007
İletiºim ve kültür
D Börü
Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranıº. İçinde: Erdem R. ve Çukur Cª …, 2007
92007
Giriºimcilik eğilimi: MÜ İºletme bölümü öğrencileri üzerinde bir araºtırma
D Börü
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 2006
92006
Power distance and trust
G Islamoglu, D Boru
Convivence in Organizations and Society, Quaderni di Psicologia del Lavoro …, 2005
9*2005
Küçük ve orta ölçekli iºletmelerde profesyonel yönetici kullanımına iliºkin bir araºtırma
D Börü
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
91997
CONFLICT MANAGEMENT STYLESIN RELATION TO DEMOGRAPHICS
G İSLAMOĞLU, D BÖRÜ, M BİRSEL
Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 1 …, 1990
9*1990
POWER DISTANCE AND TRUST
G Islamoglu, D Börü
9*
Nie mo¿na teraz wykonaæ tej operacji. Spróbuj ponownie pó¼niej.
Prace 1–20