Korhan Karacaoğlu
Korhan Karacaoğlu
Zweryfikowany adres z nevsehir.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15
HE Erdost, K Karacaoğlu, M Reyhanoğlu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 514-524, 2007
194*2007
Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalıºması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği
K Karacaoğlu, F İnce
Business & Economics Research Journal 3 (3), 2012
1082012
The impact of corporate entrepreneurship on firms' financial performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms
K Karacaoglu, A Bayrakdaroglu, FB San
International Business Research 6 (1), 163, 2013
702013
Pozitif Örgütsel Davraniºin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi ݺletmelerinde Bir Uygulama
K Karacaoğlu, AGF İNCE
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
672013
ݺgören sessizliğinin kaynağı olarak liderlik davranıºı ve örgütsel adalet algısı. 17
K Karacaoğlu, A Cingöz
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23, 2009
622009
Çalıºanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları:Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile ݺletmesi Uygulaması
K Karacaoğlu, D Yörük
ݪ-GÜÇ Endüstri İliºkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 14 (3), 43-64, 2012
592012
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ, ÖRGÜTSEL VATANDAªLIK DAVRANIªLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEVªEHİR İLİ ÖRNEĞİ-THE EFFECT OF TEACHER’S ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THEIR …
K Karacaoğlu, Y GÜNEY
Öneri Dergisi 9 (34), 137-153, 2010
512010
KIBRIS TÜRKÜ" VE" TÜRKİYELİ" AYRIMI BAĞLAMINDA ݪYERİNDE YILDIRMA" KKTC'deki Sağlık Sektöründe Çalıºanlara Yönelik Bir Araºtırma
K Karacaoğlu, M Reyhanoğlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (4), 145-176, 2006
352006
The effect of employee silence on organizational cynicism: A study on public employees
K KARACAOĞLU, C KÜÇÜKKÖYLÜ
Ege Akademik Bakıº Dergisi 15 (3), 401-408, 2015
32*2015
Çalıºanların ݺ Güvencesizliğinin ݺten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beº Yıldızlı Otellerde Bir Araºtırma
K Karacaoğlu, A Anılgan
13. Ulusal ݺletmecilik Kongresi, 1225-1230, 2014
312014
Psikolojik dayanıklılık ve psikolojik iyi olma iliºkisinde iyimserliğin aracı rolü: Hastane çalıºanları üzerine bir araºtırma
K Karacaoğlu, G Köktaº
ݺ ve İnsan Dergisi 3 (2), 119-127, 2016
272016
ݺ yükü ve rol belirsizliğinin çaliºanlarin tükenmiºlik düzeyleri üzerine etkisi: afad örneği
K Karacaoğlu, İ Çetin
Nevºehir Hacı Bektaº Veli Üniversitesi SBE Dergisi 5 (1), 46-69, 2015
262015
Dıº kaynaklardan yararlanma ve teknoloji ile ilgili dıº kaynaklardan yararlanmanın Türkiye’de bankacılık sektöründe uygulamaları
K Karacaoğlu
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001
232001
Sağlık Çalıºanlarının ݺe Bağlılığa İliºkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındaki İliºkilerin İncelenmesi: Nevºehir İli'nde Bir Uygulama
K Karacaoğlu
The analysis of the relationships between health sector workers' attitudes …, 2005
222005
Örgütsel Sessizlik
K Karacaoğlu, A Cingöz
Örgütsel Davranıºta Seçme Konular, 155-169, 2008
202008
SOSYAL BİR ÜRÜN OLARAK TOPLUMA PAZARLANAN HAYIRSEVERLİK: STRATEJİK HAYIRSEVERLİK
B Balıkçıoğlu, K Karacaoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2), 121-141, 2007
202007
Çalıºanların algıladıkları örgütsel desteğin tükenmiºlik düzeyleri üzerine etkisi: Kayseri imalat sanayi uygulaması
K KARACAOĞLU, F ARSLAN
Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi 15 (3), 457, 2013
182013
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakıº Açısı: Kayseri’de Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi ݺletmeleri İçin Bir Model Önerisi
K Karacaoğlu
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
182006
Kurumsallaºma ın konaklama iºletmelerinin
KKG sözbilen
15*
Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eºitlik Modeli ile Belirlenmesi: İSO 500 Büyük Sanayi ݺletmesi Örneği
K Karacaoğlu
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (34 …, 2009
12*2009
Nie mo¿na teraz wykonaæ tej operacji. Spróbuj ponownie pó¼niej.
Prace 1–20