Obserwuj
Leszek Bosek
Leszek Bosek
Profesor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z wpia.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstytucja RP
M Safjan, L Bosek
Tom I. Komentarz do art 17, 2016
170*2016
Gwarancje godnoĹ› ci ludzkiej i ich wpĹ ‚yw na polskie prawo cywilne
L Bosek
Wydawnictwo Sejmowe, 2012
852012
Kontrola konstytucyjności prawa: zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne: komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych: wzory pism procesowych
L Bosek, M Wild
Wydawnictwo CH Beck, 2014
392014
Bezprawie legislacyjne
L Bosek
Wolters Kluwer, 2021
332021
W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego)
L Bosek
Forum Prawnicze, 3-19, 2015
252015
Konstytucja RP, t. 1
M Safjan, L Bosek
Komentarz do art, 1-86, 2016
232016
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: komentarz
L Bosek, W Borysiak, B Janiszewska, R Kubiak, A Pielak, J Roszkiewicz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2020
192020
Komentarz do art. 68 Konstytucji,[in:] M
L Bosek
Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP 1, 1-86, 0
18
Perspektywy rozwoju odpowiedzialności cywilnej za inteligentne roboty
L Bosek
Forum Prawnicze, 3-17, 2019
172019
„Roszczenia wrongful life i wrongful birth w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich”
L Bosek
Przegląd Sądowy 1, 32-59, 2008
172008
Prawo osobiste do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem na przykładzie lekarza
L Bosek
Forum prawnicze, 14-25, 2014
162014
Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86
M Safjan, L Bosek
Warszawa, 2016
152016
Konstytucja RP.: Komentarz art. 1-86
L Bosek, M Safjan
Wydawnictwo CH Beck, 2016
142016
„Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”
L Bosek
W: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej–aspekty etyczne i prawne, red …, 2014
142014
Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa
L Bosek
Przegląd Sejmowy 2 (85), 61-92, 2008
142008
Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej
L Bosek
Kwartalnik Prawa Prywatnego 17 (4), 2008
132008
Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji
L Bosek
Diametros, 37-61, 2009
102009
Stan epidemii: konstrukcja prawna
L Bosek
Wydawnictwo CH Beck, 2022
92022
Komentarz do art. 68 Konstytucji,[w:] Konstytucja rP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red
L Bosek
M. Safjan, L. Bosek, Warszawa, 2016
92016
Klauzula sumienia–czy ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest zgodna z Konstytucją RP
L Bosek
Medycyna Praktyczna, 2014
9*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20