Piotr Radziewicz
Piotr Radziewicz
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy 5 (88), 55-87, 2008
142008
Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015-marzec 2016
P Radziewicz, P Tuleja
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
122017
Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 21-46, 2005
122005
„Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny, 2006
112006
Decentralizacja jako pojęcie prawne
P Radziewicz
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005
92005
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz
P Czarny, M Florczak-Wątor, B Naleziński, P Radziewicz, P Tuleja
Warszawa: Wolters Kluwer, 2019
82019
Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
M Florczak-Wątor, P Radziewicz, MM Wiszowaty
Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa …, 2017
72017
Kontrola konstytucyjności zaniechań ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny
P Radziewicz
Państwo i Prawo 9, 3-17, 2013
72013
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę
P Radziewicz
https://www.academia.edu/22220766, 2009
72009
Uprawnienia, środki, działania oraz prawne podstawy funkcjonowania Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych
P Radziewicz
Przegląd Legislacyjny 2, 2006
72006
Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia „osoba prawa publicznego”
P Radziewicz
Samorząd terytorialny, 3-18, 2000
72000
Refusal of the polish Constitutional Tribunal to apply the act stipulating the constitutional review procedure
P Radziewicz
Available at SSRN 3002810, 2017
62017
Artykuł 98,[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej
P Radziewicz
Komentarz,(red.) P. Tuleja, Warszawa, 2019
52019
Pojęcie horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych - uwagi wprowadzające z perspektywy prawa konstytucyjnego
P Radziewicz
Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz …, 2015
52015
ON LEGAL CONSEQUENCES OF JUDGEMENTS OF THE POLISH CONSTITUTIONAL TRIBUNAL PASSED BY AN IRREGULAR PANEL
P Radziewicz
42017
Kontrola konstytucyjności uchwał Sejmu (uwagi na marginesie postanowienia TK w sprawie U 8/15)
P Radziewicz
Państwo i Prawo 7, 45-65, 2016
42016
Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
M Florczak-Wątor, A Młynarska-Sobaczewska, P Radziewicz, ...
Trybunał Konstytucyjny. Wydawnictwa, 2015
42015
Doradztwo naukowe w pracach Sejmu
P Radziewicz
Przegląd Sejmowy, 33-50, 2013
42013
Opinie: dotyczące wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
W Sokolewicz, P Winczorek, K Skotnicki, P Sarnecki, P Radziewicz, ...
Przegląd Sejmowy 13 (3 (68)), 2005
42005
Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego
P Radziewicz
Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20