Urszula Kinga Zawadzka-P±k
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-P±k
O¶rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
252013
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Prawo budżetowe państwa i samorz±du 4 (2), 51-67, 2016
122016
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ru¶kowski, UK Zawadzka-P±k
Wnioski dla Polski, Temida 2, 2010
72010
Moralno¶ć, przejrzysto¶ć i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania ¶rodków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Prawo Budżetowe Państwa i Samorz±du 4 (4), 21-34, 2016
52016
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-P±k
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
52014
Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski): studium aksjologiczno-prawne
UK Zawadzka-P±k
Temida 2, 2019
42019
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorz±dzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-P±k
Samorz±d Terytorialny, 10-22, 2013
42013
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Przedsiębiorczo¶ć i zarz±dzanie w rozwoju ekonomicznym 18 (9), 2, 2017
22017
Stabilno¶ć współczesnych finansów publicznych w ¶wietle do¶wiadczeń europejskich–odpowiedzialno¶ć prawna czy moralna?
UK Zawadzka-P±k
Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie 17 (8.1), 25-34, 2016
22016
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-P±k
Wydawnictwo Temida 2, 2014
22014
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting–Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis1
UK Zawadzka-P±k
European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, 629, 2018
12018
Motywacja mieszkańców polskich samorz±dów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego
U Zawadzka-P±k, E Lotko
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
12017
Globalization and Public Administration
D Hayward
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance …, 2017
12017
Towards performance culture via learning culture: lessons from poland
UK Zawadzka-P±k, JE Kulikowska-Kulesza, E Lotko
Ekonomia i Zarz±dzanie 7, 2015
12015
Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
UK Zawadzka-Pak
Bialstockie Studia Prawnicze 16, 55, 2014
12014
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorz±dzie terytorialnym
UK Zawadzka-P±k
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
12012
Legal and Ethical Aspects of Fiscal Rules in Poland
UK Zawadzka-P±k
THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, 109, 0
1
Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast
UK Zawadzka-P±k
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1), 283-298, 2020
2020
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-Pak, E Tomaskova
Bialstockie Studia Prawnicze 24, 165, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie póĽniej.
Prace 1–20