Łukasz Maszewski
Łukasz Maszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
W Szwajdler, T Brzezicki, A Brzezińska-Rawa, K Kucharski, Ł Maszewski, ...
Wolters Kluwer Polska, 2013
132013
Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych–szanse i zagrożenia (część I)
Ł Maszewski
Studia Iuridica Toruniensia 18, 119-137, 2016
12016
Wybrane źródła trudności związanych z kwalifikowaniem aktów prawnych do kategorii aktów prawa miejsowego
Ł Maszewski
Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle …, 2018
2018
Ochrona praw konsumentów
Ł Maszewski
Głos Uczelni, 21, 2017
2017
Aksjologia stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym
KR Łukasz Maszewski
Aksjologia prawa administracyjnego 1, 525-540, 2017
2017
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”, Toruń, 16–17 grudnia 2016 r.
Ł Maszewski
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 3(6), 138-142, 2017
2017
Basic rules of Central Registry and Information on Economic Activity in Poland
Ł Maszewski, P Żukowski
Administrative law and science in the European context. Vol. 1, 169-181, 2015
2015
Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wynikające z ustawy o drogach publicznych
Ł Maszewski
Partnerstwo Publiczno-Prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych …, 2014
2014
Rozmowy polsko-niemieckie
Ł Maszewski, K Rokicka
Głos Uczelni, 12, 2013
2013
Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Ł Maszewski
Państwo a gospodarka, 11-39, 2012
2012
O potrzebie i możliwościach uproszczenia rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych w Polsce
Ł Maszewski
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, 77-90, 2011
2011
Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Ćwiczenia
A Brzezińska-Rawa, J Goździewicz-Biechońska, I Łazuga, K Kucharski, ...
TNOiK, 2011
2011
Skutki prawne włączenia drogi publicznej do transeuropejskiej sieci transportowej. Zarys problematyki
Ł Maszewski
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, 379-390, 2011
2011
Regulowana działalności gospodarcza a ochrona interesu publicznego, interesu konsumenta oraz interesu przedsiębiorcy
Ł Maszewski
Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, 319-332, 2009
2009
Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Wybrane zagadnienia. Materiały do ćwiczeń
A Brzezińska-Rawa, J Goździewicz-Biechońska, I Łazuga, K Kucharski, ...
TNOiK, 2009
2009
Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na zakres nieograniczonego obowiązku podatkowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ł Maszewski, W Morawski
Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 2/2009, s. 37-48, 2009
2009
Miejsce zamieszkania – wybrane problemy prawne
Ł Maszewski
Ius est ars boni et aequi, 23-34, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17