Obserwuj
Mirosław Jankowiak
Mirosław Jankowiak
Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Zweryfikowany adres z ispan.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dialektologia białoruska
N Barszczewska, M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012
372012
Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie Krasławskim. Studium socjolingwistyczne
M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2009
252009
Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej
I Grek-Pabisowa, M Ostrówka, M Jankowiak
72017
Funkcjonowanie języka łatgalskiego w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności.„
M Jankowiak
Zeszyty Łużyckie 5, 273-296, 2016
72016
Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski
M Jankowiak
Slavia časopis pro slovanskou filologii 84 (2), 213-231, 2015
72015
Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami
M Jankowiak
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 139-166, 2016
62016
Gwary białoruskie na Litwie jako przykład białorusko-polskich kontaktów językowych,[w:] ВМ Курцова i in.(red.), Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні
M Jankowiak
Ад гісторыі да сучаснасці. Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe …, 2016
52016
Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)
M Jankowiak
Slavistica Vilnensis 61, 81-106, 2016
52016
Jak zwracają się do siebie Europejczycy
M Marcjanik
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013
52013
Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim
M Jankowiak
Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, 293-315, 2007
52007
Współczesne gwary białoruskie na południowej Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
Acta Albaruthenica 18, 201-211, 2018
42018
Belarusian Dialects in Latvian Latgale - Transitional or Mixed?
M Jankowiak
Contemporary Approaches to Dialectology. The Area of North, North-West …, 2014
42014
Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii
M Jankowiak
Slavia. časopis pro slovanskou filologii 82, 315–322, 2013
42013
Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
LingVaria, 143-162, 2018
32018
Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае даследаваньне
М Янковяк
Інбелкульт, 2015
3*2015
Białorusini na Łotwie–współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego
M Jankowiak
Acta Baltico Slavica, 541-556, 2006
32006
The western dialectal zone of the Belarusian language as an example of Polish-Belarusian sociohistorical relations
M Jankowiak
Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik …, 2016
2*2016
The Local Border Traffic with the Kaliningrad Oblast
M JANKOWIAK
Pulasky Policy Papers, 2015
22015
Belaruskiia gavorki ŭ Kraslaŭskim raione Latvii. Sotsyialingvistchnyia das’ ledavan’ni
M Jankowiak
Belastok: Belaruskae gisarychnae tavarystva. Vil’nia: Instytut belarusistyki, 2012
22012
The vocabulary of Baltic origin in mixed Belarusian-Russian dialects of the south Pskov region (the area of Sebezh and Nevel)
M Jankowiak
Acta Baltico-Slavica 40, 73-92, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20