Obserwuj
Mirosław Jankowiak
Mirosław Jankowiak
Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Zweryfikowany adres z ispan.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dialektologia białoruska
N Barszczewska, M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012
432012
Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie Krasławskim. Studium socjolingwistyczne
M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2009
342009
Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej
I Grek-Pabisowa, M Ostrówka, M Jankowiak
212017
Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski
M Jankowiak
Slavia časopis pro slovanskou filologii 84 (2), 213-231, 2015
102015
Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim
M Jankowiak
Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, 293-315, 2007
92007
Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)
M Jankowiak
Slavistica Vilnensis 61, 81-106, 2016
82016
Současná běloruská nářečí v Lotyšsku
M Jankowiak
Charakteristika. Výběr textů/Współczesne gwary białoruskie na Łotwie …, 2018
72018
Funkcjonowanie języka łatgalskiego w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności
M Jankowiak
Zeszyty Łużyckie 5, 273-296, 2016
72016
Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami
M Jankowiak
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 139-166, 2016
62016
Belarusian Dialects in Latvian Latgale - Transitional or Mixed?
M Jankowiak
Contemporary Approaches to Dialectology. The Area of North, North-West …, 2014
62014
Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii
M Jankowiak
Slavia. časopis pro slovanskou filologii 82, 315–322, 2013
62013
Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej (I. Grek-Pabisowa, Ed.). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
I Grek-Pabisowa, M Ostrówka, M Jankowiak
52017
Gwary białoruskie na Litwie jako przykład białorusko-polskich kontaktów językowych
M Jankowiak
KURCOVA, VM, SNIGIROVA, NA, JANKOWIAK, M., OSTRÓWKA, M., Belaruska-polskija …, 2016
52016
Jak zwracają się do siebie Europejczycy
M Marcjanik
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013
52013
Kilka uwag o czynnikach kształtujących tożsamość narodową mniejszości białoruskiej na Łotwie (na przykładzie rejonu krasławskiego),[w:] Rodzina–Tożsamość–Język
M Jankowiak
Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko‑bałtyckim, 69-93, 2008
52008
Współczesne gwary białoruskie na południowej Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
Acta Albaruthenica 18, 201-211, 2018
42018
Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
LingVaria, 143-162, 2018
42018
Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае даследаваньне
М Янковяк
Інбелкульт, 2015
4*2015
Język polski na Białorusi Wschodniej: Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesołowo
M Ostrówka, M Jankowiak
Acta Baltico-Slavica 31, 175-198, 2007
42007
Białorusini na Łotwie–współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego
M Jankowiak
Acta Baltico Slavica, 541-556, 2006
42006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20