Mirosław Jankowiak
Mirosław Jankowiak
Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Zweryfikowany adres z ispan.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dialektologia białoruska
N Barszczewska, M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012
312012
Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie Krasławskim. Studium socjolingwistyczne
M Jankowiak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2009
222009
Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski
M Jankowiak
Slavia časopis pro slovanskou filologii 84 (2), 213-231, 2015
82015
Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej
I Grek-Pabisowa, M Ostrówka, M Jankowiak
62017
Funkcjonowanie języka łatgalskiego w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności.„
M Jankowiak
Zeszyty Łużyckie 5, 273-296, 2016
62016
Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)
M Jankowiak
Slavistica Vilnensis 61, 81-106, 2016
52016
Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii
M Jankowiak
Slavia. časopis pro slovanskou filologii 82, 315–322, 2013
52013
Jak zwracają się do siebie Europejczycy
M Marcjanik
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2013
52013
Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim
M Jankowiak
Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, 293-315, 2007
52007
Belarusian Dialects in Latvian Latgale - Transitional or Mixed?
M Jankowiak
Contemporary Approaches to Dialectology. The Area of North, North-West …, 2014
42014
Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
LingVaria, 143-162, 2018
32018
Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami
M Jankowiak
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 139-166, 2016
32016
Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае даследаваньне
М Янковяк
Інбелкульт, 2015
3*2015
Białorusini na Łotwie–współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego
M Jankowiak
Acta Baltico Slavica, 541-556, 2006
32006
Współczesne gwary białoruskie na południowej Litwie (rejon orański)
M Jankowiak
Acta Albaruthenica 18, 201-211, 2018
22018
The western dialectal zone of the Belarusian language as an example of Polish-Belarusian sociohistorical relations
M Jankowiak
Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik …, 2016
2*2016
The vocabulary of Baltic origin in mixed Belarusian-Russian dialects of the south Pskov region (the area of Sebezh and Nevel)
M Jankowiak
Acta Baltico-Slavica 40, 73-92, 2016
12016
Szlakiem białoruskich Poleszuków (raport z badań terenowych)
M Jankowiak, Ł Grajewski
Acta Baltico-Slavica 35, 2011
12011
Język polski na Białorusi Wschodniej. Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesołowo
M Ostrówka, M Jankowiak
Acta Baltico-Slavica 31, 175-198, 2007
12007
Contemporary Belarusian Dialects in Lithuania (Šalčininkai Region)
M Jankowiak
Slavistica Vilnensis 65 (2), 83-97, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20