Follow
Iryna Kononenkо, Ірина Кононенко, Ирина Кононенко
Iryna Kononenkо, Ірина Кононенко, Ирина Кононенко
Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)
ІВ Кононенко
Мовознавство.–1996.–ғ6, 39-45, 1996
781996
Духовні цінності українського народу
СМ Возняк
Івано-Франківськ: Плай, 1999
491999
Українська та польська мови: контрастивне дослідження
І Кононенко
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
312012
Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів
І Кононенко, О Співак
Київ: Вища школа 342 (1), 2008
252008
Кононенко ІВ Прикметник у слов’янських мовах
Н Іваницька
Мовознавство, 2009
192009
Słownik tematyczny polsko-ukraiński
I Kononenko, I Mytnik, E Wasiak
Wydawn. Naukowe PWN, 2010
162010
Лексико-синтаксичний потенціал прикметника у слов’янських мовах
ІВ Кононенко
ступеня докт. філолог. наук: спец. 10.02. 03.Слов’янські мови/ІВ Кононенко, 2009
122009
Контрастивна граматика української та польської мов: Навч. посіб
ВІ Кононенко, ІВ Кононенко
К.: Вища школа, 2006
11*2006
Компоненти оцінної структури прикметників
І Кононенко
Мовознавство 3, 54-60, 1989
111989
Прикметник у слов’янських мовах: монографія
ІВ Кононенко
К.: Видав.-полігр. центр Київ. ун 2009, 495, 2009
102009
Семантико-синтаксичний потенціал препозитивних та постпозитивних атрибутів
ІВ Кононенко
Мовознавство, 2007
82007
Słownik tematyczny polsko-rosyjski
A Antoniuk, I Kononenko, W Mela-Cullen, I Mytnik, J Roguska, ...
Katedra Ukrainistyki UW, 2019
62019
Obraz świata w polskiej i ukraińskiej frazeologii
I Kononenko
Przegląd Środkowo-Wschodni 2 (2), 119-134, 2017
62017
Z ukraińskim na ty, cz. 1
S Delura, M Jeż, I Kononenko, I Mytnik, S Romaniuk, A Samadowa, ...
Warszawa, 2013
62013
Ukrans' ka ta pol's' ka movi: kontrastivne dosldžennja
V Kononenko
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
62012
Українська та польська мови: контрастивне дослідження
I Kononenko
62012
Ukrainsko-polskyi slovnyk mizhmovnykh omonimiv i paronimiv [Ukrainian-Polish Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms]. I
I Kononenko, O Spivak
Kyiv [in Ukrainian], 2008
62008
Система семейных ценностей в языковой картине мира славян
И Кононенко
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wartości w świecie słowiańskim 4, 429-442, 2015
52015
Język ukraiński i polski: studium kontrastywne
I Kononenko
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
52012
Українська та польська мови: контраcтивне дослідження; Iryna Kononenko
І Кононенко
Język ukraiński i polski: studium kontrastywne. Warszawa: WUW 809, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20