Doç.Dr. Mehmet KARAHAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Girisimcilik Egitimi ve Üniversite Ögrencilerinin Girisimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Arastirmasi/A Field Research on Entrepreneurship Education and …
S Patir, M Karahan
Business and Economics Research Journal 1 (2), 27, 2010
84*2010
Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi
M Karahan, E İzci
Milli Eğitim Dergisi 150 (16.01), 2009, 2001
402001
İstatistiksel Tahmin Yöntemleri: Yapay Sinir Ağları Metodu ile Ürün Talep Tahmini Uygulaması
M Karahan
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2011, 2011
29*2011
Eğitimde Bilgi Teknolojileri
M Karahan
Bilgisayar Kullanımının Eğitime Katkıları, http://mmyo. inonu. edu. tr …, 2001
202001
Küçük ölçekli işletmelerin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir alan araştırması: Denizli İli Örneği
Ş Okay, M Karahan
Türkiye Sosyal Araştırmalar dergisi 14 (1), 292-304, 2010
192010
Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Akdağ, M Karahan
Eğitim ve Bilim 29 (134), 2004
172004
Yükseköğretim Kurumları Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Malatya MYO Uygulaması
M Karahan
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (3), 1-9, 2013
162013
The Determination of the Effect Level on Employee Performance of TQM Practices with Artificial Neural Networks: A Case Study on Manufacturing Industry Enterprises in Turkey
M Karahan, N Tetik
International Journal of Business and Social Science 3 (7), 133-142, 2012
162012
Examination of Total Quality Management Practices in Higher Education in the Context of Quality Sufficiency
M Karahan, M Mete
Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014), 1292-1297, 2014
152014
HEDONİK (HAZCI) TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE TÜKETİCİLERİ BU TÜR ALIŞKANLIKLARA MOTİVE NEDENLER
Hİ Şengün, M Karahan
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (4), 13-26, 2013
15*2013
Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağaları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi
M Karahan
SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2), 195-209, 2015
142015
Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Hadim ve Sarayönü Meslek Yüksekokulları Örneği
M Karahan, ÖH Kuzu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 23-41, 2014
92014
Evaluating of CRM in Banking Sector: A Case Study on Employees of Banks in Konya
M Karahan, ÖH Kuzu
Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014), 6-10, 2014
92014
Yapay Sinir Ağları Metodu İle İhracat Miktarlarının Tahmini: ARIMA ve YSA Metodunun Karşılaştırmalı Analizi.
M Karahan
Ege Akademik Bakış Dergisi 15 (2), 165-172, 2015
82015
A case study on innovation activities in Turkey and the obstacles for innovation
M Karahan, G Karhan
Procedia-social and behavioral sciences 75 (3), 129-138, 2013
82013
A field research on the determination of entrepreneurial characteristics of SMEs businesses in Turkey
M Karahan, S Okay
African Journal of Business Management 5 (11), 4121, 2011
82011
Hatay ili girişimcilik özelliklerinin incelenmesi
M Karahan, İ Ulusoy
EKEV Akademi Dergisi, Yıl 14, 367-379, 2010
82010
KOBİ’lerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Diyarbakır Örneği-Türkiye
M Karahan, ÖF Ünal, M Mete
Procedia V International Congress on Entrepreneurship.–Almata, 112, 2013
62013
İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
M Karahan
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 359-374, 2017
52017
İstatistiksel Tahmin Yöntemleri: Yapay Sinir Ağları Metodu İle Ürün Talep Tahmini Uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
M Karahan
Doktora Tezi). Erişim Adresi: tez. yok. gov. tr/UlusalTezMerkezi/tarama. jsp, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20