Katarzyna Wojan
Katarzyna Wojan
Verified email at univ.gda.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
192010
Język fiński w teorii i praktyce
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
102016
Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
102010
Wstęp do analizy międzyjęzykowych homonimów leksykalnych na przykładzie języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego,[w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w …
K Wojan
Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie …, 2004
92004
Fenomen homonimii międzyjęzykowej–rozważania językoznawcy
K Wojan
Studia Scandinavica 18, 97-105, 2001
72001
Język angielski w polskiej leksykografii: słowniki przekładowe, lingwistyczne i encyklopedyczne, wydane w latach 1782-2012
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
62013
Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
62011
Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej: bibliografia słowników za lata 1795-2005
K Wojan
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
62006
Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990–2005 w układzie chronologicznym
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny 113 (1), 2006
52006
Z polskiej leksykografii przekładowej
K Wojan
Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie …, 2005
52005
The Genesis of homonymy of the finnish Language.“
K Wojan
Fenno-Ugristica 25, 180-187, 2003
52003
Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej, t. 1, Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700-2015)
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
42016
Homonimia międzyjęzykowa–analiza dorobku językoznawstwa europejskiego,[w:] G. Szpila (red.)
K Wojan
Język trzeciego tysiąclecia III. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, 2005
42005
Język białoruski w leksykografii polskiej. Bibliografia słowników (za lata 1807-2012)
K Wojan
Acta Albaruthenica 13, 2013
32013
O projekcie słownika bialorusko-polskich falszywych przyjaciol tłumacza na tle dorobku leksykografii polsko-bialoruskiej
R Kaleta
Studia Slavica 17 (1), 83-90, 2013
32013
Nowogrodzkie gramoty brzozowe jako najstarsze bałtyckofińskie zabytki językowe
K Wojan
Przegląd Rusycystyczny, 2013
32013
Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi
K Wojan
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
32011
Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej
K Wojan
Bibliografia słowników za lata 2005, 1795
31795
Dyglosja i tryglosja języka fińskiego w świetle sytuacji socjolingwistycznej Finlandii
K Wojan
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 73, 195-210, 2017
22017
Wkład Polaków do dorobku światowego słownikarstwa (z językiem rosyjskim w tle)
K Wojan
Studia Rossica Gedanensia 3 (3), 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20