Follow
Marek Piechowiak
Marek Piechowiak
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony [Philosophy of Human Rights: Human Rights in the Light of their International Protection]
M Piechowiak
Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin, 1999
1821999
Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego [Common Good as the Foundation of the Polish Constitutional Order]
M Piechowiak
Biuro Trybunału Konstytucyjnego: Warszawa, 2012
1112012
What are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-legal Justification
M Piechowiak
An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook …, 1999
56*1999
Pojęcie praw człowieka [The Concept of Human Rights]
M Piechowiak
Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona, ed. Leszek Wiśniewski, 7-37, 1997
51*1997
Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego [Philosophical Foundations of Understanding of the Common Good]
M Piechowiak
Kwartalnik Filozoficzny 31, no. 2, p. 5-35, 2003
32*2003
W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa: Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości [In Search for Ontological Foundations of Law: Arthur Kaufmann’s Theory of Justice]
M Piechowiak
Polska Akademia Nauk-Instytut Nauk Prawnych PAN: Warszawa - Poznań, 1992
21*1992
Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]
M Piechowiak
Studia Prawnicze 2003, no. 1, 155, 5-29, 2003
202003
Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity]
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 2009, vol. 17, no. 2, 91, 55-77, 2009
182009
Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [The Axiological Basis of Polish Law]
M Piechowiak
Synteza prawa polskiego od 1989 roku, 39-70, 2013
16*2013
Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual …
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 2007, vol. 15, no. 4, 81, 65-91, 2007
162007
Konstytucyjna zasada dobra wspólnego–w poszukiwaniu kontekstu interpretacji [Constitutional Principle of the Common Good – In Search for a Context of Interpretation]
M Piechowiak
Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. Waldemar …, 2008
15*2008
Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles
M Piechowiak
Poznańskie Studia Teologiczne 14, 219-242, 2003
142003
Wolność religijna-aspekty filozoficznoprawne
M Piechowiak
Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 3, 7-21, 1996
141996
Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół św. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka
M Piechowiak
Prawo naturalne – natura prawa, eds. P. Dardziński, F. Longchamps de Berier …, 2011
132011
Preambuła [Preamble (Convention on the Rights of the Child)]
M Piechowiak
Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, ed. Tadeusz Smyczyński, 19-37, 1999
12*1999
Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations]
M Piechowiak
O prawach człowieka. W podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie …, 1996
12*1996
Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka [Dignity and Equality as Foundations of Justice: Viewed by International …
M Piechowiak
Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 1992, 1, 37-48, 1992
121992
Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa
M Piechowiak
C. H. Beck: Warszawa, 2020
112020
Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good]
M Piechowiak
Dobro wspólne. Teoria i praktyka, eds. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K …, 2013
11*2013
Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 5 (106), 37-68, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20