Marek Piechowiak
Marek Piechowiak
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony [Philosophy of Human Rights: Human Rights in the Light of their International Protection]
M Piechowiak
Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin, 1999
1591999
Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego [Common Good as the Foundation of the Polish Constitutional Order]
M Piechowiak
Biuro Trybunału Konstytucyjnego: Warszawa, 2012
822012
What are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-legal Justification
M Piechowiak
An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook …, 1999
51*1999
Pojęcie praw człowieka [The Concept of Human Rights]
M Piechowiak
Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona, ed. Leszek Wiśniewski, 7-37, 1997
41*1997
Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego [Philosophical Foundations of Understanding of the Common Good]
M Piechowiak
Kwartalnik Filozoficzny 31, no. 2, p. 5-35, 2003
25*2003
W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa: Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości [In Search for Ontological Foundations of Law: Arthur Kaufmann’s Theory of Justice]
M Piechowiak
Polska Akademia Nauk-Instytut Nauk Prawnych PAN: Warszawa - Poznań, 1992
17*1992
Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]
M Piechowiak
Studia Prawnicze 2003, no. 1, 155, 5-29, 2003
16*2003
Konstytucyjna zasada dobra wspólnego–w poszukiwaniu kontekstu interpretacji [Constitutional Principle of the Common Good – In Search for a Context of Interpretation]
M Piechowiak
Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. Waldemar …, 2008
13*2008
Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity]
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 2009, vol. 17, no. 2, 91, 55-77, 2009
12*2009
Wolność religijna-aspekty filozoficznoprawne
M Piechowiak
Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 3, 7-21, 1996
121996
Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual …
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 2007, vol. 15, no. 4, 81, 65-91, 2007
112007
Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gentiles
M Piechowiak
Poznańskie Studia Teologiczne 14, 219-242, 2003
112003
Karta Praw Podstawowych UE–wróg czy sprzymierzeniec tradycyjnych wartości [Charter of Fundamental Rights of the European Union – Friend or Foe?]
M Piechowiak
Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła 2008 …, 2008
10*2008
Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka [Dignity and Equality as Foundations of Justice: Viewed by International …
M Piechowiak
Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 1992, 1, 37-48, 1992
101992
Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 5 (106), 37-68, 2011
92011
Preambuła [Konstytucji RP]
M Piechowiak
Konstytucja RP. Komentarz, t. 1: Art. 1–86, eds. Marek Safjan and Leszek …, 2016
8*2016
Thomas Aquinas–Human Dignity and Conscience as a Basis for Restricting Legal Obligations
M Piechowiak
Diametros, 64-83, 2016
82016
Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół św. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka
M Piechowiak
Prawo naturalne – natura prawa, eds. P. Dardziński, F. Longchamps de Berier …, 2011
82011
Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Aplication of the Constitution of the Republic of Poland]
M Piechowiak
Przegląd Sejmowy 2009, vol. 17, no. 5, 94, 71-89, 2009
8*2009
Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good]
M Piechowiak
Dobro wspólne. Teoria i praktyka, eds. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K …, 2013
7*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20