Grzegorz Domański
Grzegorz Domański
Unknown affiliation
Verified email at ire.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim
G Domański
Studia Cywilistyczne 20, 1972
111972
Krytycznie o projekcie prawa grup spółek
G Domański, J Schubel
Przegląd Prawa Handlowego 225 (5), 5-13, 2011
92011
Nabycie akcji spółki publicznej–obowiązek ogłaszania wezwań
G Domański, M Goszczyk
Przegląd Prawa Handlowego 4, 4-7, 2008
72008
Umowa ramowa:(na tle prawa niektórych państw EWG i Polski)
G Domański
Wydawn. Prawnicze, 1989
71989
Wielokanałowe urządzenie do pomiaru zmian ukrwienia tkanek
A Trybuła, G Domański, B Konarzewski, J Marzec, K Zaremba
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (4), 119-121, 2008
52008
Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych
G Domański, L Stępniak
Problemy zarządzania 1, 48-65, 2003
52003
Kolegialny charakter rady nadzorczej spółki akcyjnej a indywidualne obowiązki, prawa i odpowiedzialność członków rady
G Domański
Nasz Rynek Kapitałowy 1, 2002
52002
Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej dłużnika (art. 471 kc)
G Domański
Wydział Prawa i Administracji UAM, 1973
41973
Analiza układu integratora kluczowanego z nieidealnym kluczem
G Domański, B Konarzewski, R Kurjata, J Marzec, K Zaremba, ...
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 55 (3), 36-38, 2014
32014
Rada nadzorcza spółki akcyjnej: Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie-aspekty prawne
G Domański, M Jagielska
Wolters Kluwer, 2010
32010
Elektronika odczytu komór słomkowych w eksperymencie COMPASS
J Marzec, K Zaremba, Z Pawłowski, B Konarzewski, G Domański
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji 48 (2), 421-433, 2002
32002
THE STUDY OF RADIATION DAMAGE OF EPROM 2764 MEMORY
AR Grzegorz Domanski, Bogumil Konarzewski, Robert Kurjata, Janusz Marzec ...
Nuclear Technology & Radiation Protection 31 (No.3), 233-239, 2016
2*2016
Analiza wpływu parametrów wzmacniacza operacyjnego na pracę integratora kluczowanego
G Domański, B Konarzewski, R Kurjata, J Marzec, K Zaremba, ...
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 56 (7), 16-19, 2015
22015
Kwestia naruszenia prawa międzynarodowego przez Polskę w świetle uzasadnienia wyroku w sprawie Eureko
G Domański, M Świątkowski
Przegląd Prawa Handlowego, 2008
22008
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady prospektu emisyjnego
G Domański
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2-4, 1998
21998
Analiza optymalnego czasu zerowania pojemności w integratorze kluczowanym
G Domański, B Konarzewski, R Kurjata, J Marzec, K Zaremba, A Rychter, ...
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 58 (2), 2017
12017
An automated system for scanning micropixel avalanche photodiodes with a fast amplifier
A Rychter, J Marzec, G Domański, M Dziewiecki, B Konarzewski, ...
2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC …, 2015
12015
Results of measurements of photodetectors for the ECAL0 calorimeter for the COMPASS-II experiment
A Rychter, J Marzec, G Domanski, M Dziewiecki, B Konarzewski, ...
2014 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC …, 2014
12014
System do pomiaru czasu przelotu fotonów przez tkankę
A Trybuła, G Domański, B Konarzewski, J Marzec, K Zaremba
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (4), 142-144, 2008
12008
Single photon counting system for biomedical applications
A Trybula, G Domanski, B Konarzewski, Z Pawlowski, J Marzec, ...
2007 IEEE International Workshop on Medical Measurement and Applications, 1-4, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20