Henryk Machajewski
Henryk Machajewski
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty
H Machajewski
Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza, 1992
221992
Kultura wielbarska a kultura przeworska w Wielkopolsce
H Machajewski
Fontes Archaeologici Posnanienses: annales Musei Archaelogici Posnaniensis …, 1978
181978
Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów
H Machajewski
Goci na Pomorzu Środkowym. Koszalin, 35-63, 2006
112006
Z badań nad ceramiką naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce. W: H. Machajewski (red.)
H Machajewski, R Pietrzak
Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, 83-122, 2004
112004
Skandynawskie elementy kulturowe na Pomorzu Zachodnim z okresu wędrówek ludów (2 połowa IV w.–początek VI w.)
H Machajewski
Przegląd Archeologiczny 40, 71-96, 1992
101992
Wygoda
H Machajewski
Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur in Westpommern, 2001
92001
On the study of the Jastorf Culture in Northwest Poland
H Machajewski
Einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung" Die Ältesten …, 2014
82014
Zur Erforschung von kulturellem und siedlungsgeschichtlichem Wandel in Westpommern vom 1
H Machajewski
Jh. vu Z. bis zum 5 (6), 241-262, 1999
81999
Dwa cmentarzyska z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów oraz z późnej fazy okresu wędrówek ludów na stanowisku 1 w Głuszynie, woj. słupskie
H Machajewski
Folia Praehistorica Posnaniensia 7, 155-235, 1995
81995
Wygoda: ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur in Westpommern
H Machajewski, FPIAU Warszawskiego
na, 2001
72001
Z badań nad kulturą przeworską w Wielkopolsce północnej
H Machajewski
Kultura przeworska 3 (1997), 97-116, 1997
71997
Osada ludności kultury przeworskiej na stanowisku 1 w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski
H Machajewski
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 1995
71995
Materialy do badań nad obrzadkiem pogrzebowym ludnoŝci grupy Deczyńskiej
H Machajewski
Wydaw. naukowe Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza v Poznaniu, 1993
71993
Skarb ludności kultury łużyckiej z Roska nad Notecią
H Machajewski, M Maciejewski
Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków …, 2006
62006
Osadnictwo kultury przeworskiej z przełomu er oraz późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
B Jurkiewicz, H Machajewski
Osada wielokulturowa w Jan kowie, gmina Piątek, województwo łódzkie. Via …, 2006
62006
Osada ludności z okresu przedrzymskiego na stanowisku 226 (AUT 194) Poznań-Nowe Miasto,[w:] H
H Machajewski, R Pietrzak
Machajewski, R. Pietrzak (red.), Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne …, 2008
52008
Der südwestliche Ostseeraum in der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit
H MACHAJEWSKI
Ethnographisch-archaologische Zeitschrift 43 (3), 377-406, 2002
52002
Stosunki kulturowe w dorzeczu Parsęty w młodszym okresie przedrzymskim,[w:] J. Andrzejowski (red.), COMHLAN
H Machajewski
Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej …, 1999
51999
Okres przedrzymski-okres wędrówek ludów-katalog zabytków
A Bursche, H Machajewski, B Rogalski
Muzeum Narodowe, 2012
42012
Südzone des Ostseebeckens und der Elbekulturkreis in der späten römischen Kaiserzeit und in der frühen Stufe der Völkerwanderungszeit
H Machajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
42009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20