Follow
Katarzyna Biełuszko
Katarzyna Biełuszko
Adiunkt w Katedrze Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni
Verified email at wpit.am.gdynia.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Room rate parity vs. rate fences in the context of price discrimination theory: the case of the polish hospitality market
K Biełuszko, B Marciszewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
92018
Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta
K Biełuszko
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259-268, 2015
82015
Wpływ kategoryzacji na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji na przykładzie rynku usług hotelarskich w Unii Europejskiej
K Biełuszko, R Kubicki, A Pawlicz
E-Mentor 1 (58), 75-80, 2015
42015
Opiniotwórcza rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań nabywczych klientów hoteli
K Biełuszko
Dynamika Przemian Rynku Turystycznego 1, 213-229, 2014
42014
Rynek internetowych pośredników hotelowych w Polsce - zasady funkcjonowania i tendencje zmian
K Biełuszko
Turystyka Wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje., 212-224, 2014
42014
USŁUGI SPA AND WELLNESS W OFERCIE PRZEDSIĘBIORSTW HOTELOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO JAKO CZYNNIK ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ REGIONU
K Biełuszko, A Grobelna
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie w turystyce–perspektywa regionu …, 2015
22015
Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie hoteli ekonomicznych i średniej klasy w województwie pomorskim
A Grobelna, K Biełuszko
Logistyka, 2212--2223, 2014
22014
Kanały dystrybucji na elektronicznym rynku usług hotelarskich w Polsce
K Biełuszko
Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne …, 2007
2*2007
The Role of the Hotel Website Quality in Creating Customers' E-Satisfaction
K Biełuszko, A Grobelna
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service …, 2014
12014
Stan i kierunki rozwoju elektronicznego rynku usług hotelarskich w Polsce
K Biełuszko
12007
CuSTomEr raTINgS aS a Tool for ThE INformaTIoN aSYmmETrY rEDuCTIoN IN ThE hoSPITalITY markET
K Biełuszko
Ekonomiczne Problemy Turystyki 31 (3), 25-37, 2015
2015
Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego
K Bieluszko
Handel Wewnętrzny 61 (2), 58-73, 2015
2015
The pricing policy of Polish exclusive hotels in the electronic distribution channels.
K Biełuszko
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2014
2014
Udogodnienia dla obsługi konferencji i biznesu narzędziem konkurencyjności na rynku polskich hoteli luksusowych
K Biełuszko, A Grobelna
Zarządzanie i Przedsiębiorczość, t. XV, zeszyt 4, cz. 3, 161-174, 2014
2014
POLITYKA CENOWA POLSKICH HOTELI EKSKLUZYWNYCH W ELEKTRONICZNYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI USŁUG HOTELARSKICH
K Biełuszko
EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (26), 21-37, 2014
2014
Oczekiwania klientów hotelowych dotyczące cen w Internecie a działania hoteli na rynku elektronicznej dystrybucji
K Biełuszko
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 40-49, 2013
2013
Wykorzystanie Internetu w promocji regionów turystycznych
K Biełuszko, J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe 21, 241-256, 2011
2011
Charakterystyka elektronicznego rynku usług hotelarskich
K Biełuszko
Ekonomiczne Problemy Turystyki 14, 41-50, 2011
2011
Rola Internetu w procesie dystrybucji usług hotelarskich w Polsce w opinii Internautów i przedstawicieli hoteli
K Biełuszko, B Marciszewska
Gospodarka turystyczna w regionie, wybrane zagadnienia jej funkcjonowania …, 2007
2007
Zarządzanie rozwojem regionu a grupy interesu
J Kisielewicz, K Biełuszko
Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 148-161, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20