Krzysztof Lewalski
Krzysztof Lewalski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk XIX i XX w.
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915
K Lewalski
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2002
172002
Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
K Lewalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
15*2008
Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855–1915
L Krzysztof
Wrocław, 2002
42002
W sprawie obsadzenia diecezji sandomierskiej i włocławskiej w 1902 r
K Lewalski
Pol. Tow. Hist., 2003
32003
Kościół katolicki wobec społeczno-politycznej rzeczywistości lat 1905–1907
K Lewalski
Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim iw Rosji, 83-108, 2005
22005
Między patriotyzmem a uniwersalizmem: refleksje na temat relacji Kościół katolicki-władza w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
K Lewalski
Studia Historyczne 46 (3-4), 291-311, 2003
22003
Przyczynek do problemu konwersji Żydów w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku w świetle materiałów archiwalnych,[w:] Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiór …
K Lewalski
tenże, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach …, 1855
21855
Inwentarz mienia-źródło do badań nad majątkiem osobistym duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
K Lewalski, P Wolnicki
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (2), 2017
12017
Dixit laicus clero: nunquam tibi amicus ero!: czyli o relacjach świata duchownych (rzymskokatolickich) ze światem świeckich na przełomie XIX i XX wieku
K Lewalski
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2010
12010
Odsłony codzienności: rzymskokatolickie duchowieństwo parafialne na prowincji Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku: wybrane zagadnienia
K Lewalski
2019
L'inerzia apostolica del clero Polacco in Russia. Między partykularyzmem a uniwersalizmem
K Lewalski
2017
1050. rocznica Chrztu Polski
K Lewalski
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2017
2017
Z turystyką przez wieki
A Łysiak-Łątkowska, K Lewalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
2016
Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota? Ksiądz na emeryturze w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
K Lewalski
Wydawnictwo DiG, 2016
2016
Kaszubi-Pomorze-Gdańsk: w kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość: księga jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin
C Obracht-Prondzyński, T Rembalski, K Lewalski
Instytut Kaszubski: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
2016
Sekularyzacja–droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?
K Lewalski
Kwartalnik Historyczny 122 (4), 799-806, 2015
2015
Duchowni na plebanii iw drodze: konteksty codzienności i interpretacje historyczne
K Lewalski, A Łysiak-Łątkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
2015
Życie codzienne duchowieństwa w XIX w.: droga do odheroizowania, trywializacji czy obiektywizacji obrazu grupy?
K Lewalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
2015
Daniel Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 506, il., Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej …
K Lewalski
Kwartalnik Historyczny 122 (4), 2015
2015
Dziennik (1905-1912)
W Muszalski, K Lewalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20