Ömer Turunç
Ömer Turunç
Antalya Bilim Üniversitesi
Zweryfikowany adres z antalya.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi.
Ö Turunç, M Çelık
Journal of Management & Economics 17 (2), 2010
1912010
Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma
Ö Turunç, M Çelik
Journal of Graduate School of Social Sciences 14 (1), 2010
1462010
Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü
İ Akkoç, A Çalişkan, Ö Turunç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2012
1052012
Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş-aile çatışmasının aracılık etkisi.
M Çelik, Ö Turunç
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 40 (2), 2011
662011
Bilgi teknolojileri kullanımının işletmelerin örgütsel performansına etkisi: hizmet sektöründe bir araştırma
Ö Turunç
Basılmamış Doktora Tezi), Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal …, 2006
662006
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
542012
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
542012
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
482011
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
482011
İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İş stresinin aracılık rolü
Ö Turunç, A Erkuş
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010
432010
Organizasyonlarda kontrol algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 251-269, 2010
432010
The impact of perceived organizational support on work–family conflict: Does role overload have a mediating role?
S Gurbuz, O Turunc, M Celik
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 145-160, 2013
422013
Örgütsel adaletin çalışanların örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü
Ö Turunç
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (1), 143-166, 2011
352011
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
342012
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
342012
The role of organizational trust, Burnout and interpersonal deviance for achieving organizational performance
M Çelik, Ö TURUNÇ, M BEGENİRBAŞ
International Journal of Business and Management Studies 3 (2), 179-189, 2011
332011
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
A Erkuş, Ö Turunç, R Yücel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 245-270, 2011
332011
AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
M ÇELİK, Ö TURUNÇ
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 217-245, 2009
322009
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞANLARIN İYİLİK HALİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
M Çelik, Ö Turunç, N Bilgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4), 559-585, 2014
312014
Gelişim Kültürü Ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü.
İ Akkoç, Ö Turunç, A Çalişkan
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 13 (4), 2011
282011
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20