Ömer Turunç
Ömer Turunç
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Bilim University
Verified email at antalya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç, M Çelik
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2010
2672010
Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma
Ö Turunç, M Çelik
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 209-232, 2010
2002010
Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü
İ Akkoç, A Çalişkan, Ö Turunç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2012
1592012
Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi
M Çelik, Ö Turunç
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 40 (2), 226-250, 2011
862011
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSINA ETKİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Ö Turunç
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 225-247, 2006
792006
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
682012
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
682012
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
642011
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
642011
İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İş stresinin aracılık rolü
Ö Turunç, A Erkuş
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010
592010
Organizasyonlarda kontrol algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 251-269, 2010
562010
The impact of perceived organizational support on work–family conflict: Does role overload have a mediating role?
S Gurbuz, O Turunc, M Celik
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 145-160, 2013
542013
Örgütsel adaletin çalışanların örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü
Ö Turunç
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (1), 143-166, 2011
532011
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞANLARIN İYİLİK HALİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
M Çelik, Ö Turunç, N Bilgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4), 559-585, 2014
492014
AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
M Çelik, Ö Turunç
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 217-245, 2009
482009
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
442012
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
442012
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
A Erkuş, Ö Turunç, R Yücel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 245-270, 2011
442011
Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: İş-aile çatışmasının aracılık rolü
İ Akkoç, Ö Turunç, A Çalişkan
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (4), 85-113, 2011
422011
Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi
Ö Turunç, A Tabak, H Şeşen, A TÜRKYILMAZ
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 12 (2), 115-134, 2010
422010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20