Ömer Turunç
Ömer Turunç
Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Bilim University
Verified email at antalya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç, M Çelik
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2010
2542010
Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma
Ö Turunç, M Çelik
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 209-232, 2010
1902010
Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü
İ Akkoç, A Çalişkan, Ö Turunç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2012
1522012
Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi
M Çelik, Ö Turunç
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 40 (2), 226-250, 2011
812011
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSINA ETKİSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Ö Turunç
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 225-247, 2006
772006
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
672012
İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü.
Ö Turunç, M Çelik
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 14 (2), 2012
672012
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
612011
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
612011
İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İş stresinin aracılık rolü
Ö Turunç, A Erkuş
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010
552010
Organizasyonlarda kontrol algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 251-269, 2010
552010
Örgütsel adaletin çalışanların örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü
Ö Turunç
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (1), 143-166, 2011
522011
The impact of perceived organizational support on work–family conflict: Does role overload have a mediating role?
S Gurbuz, O Turunc, M Celik
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 145-160, 2013
492013
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞANLARIN İYİLİK HALİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
M Çelik, Ö Turunç, N Bilgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4), 559-585, 2014
442014
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
432012
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
432012
AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
M Çelik, Ö Turunç
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 217-245, 2009
432009
Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: İş-aile çatışmasının aracılık rolü
İ Akkoç, Ö Turunç, A Çalişkan
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (4), 85-113, 2011
412011
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
A Erkuş, Ö Turunç, R Yücel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 245-270, 2011
402011
The role of organizational trust, Burnout and interpersonal deviance for achieving organizational performance
M Çelik, Ö TURUNÇ, M BEGENİRBAŞ
International Journal of Business and Management Studies 3 (2), 179-189, 2011
392011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20