Obserwuj
Marcin Ożóg
Marcin Ożóg
Instytut Allerhanda
Zweryfikowany adres z allerhand.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi: problematyka prawna
M Ożóg
LexisNexis Polska, 2010
47*2010
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
P Ślęzak, M Barański, K Grzybczyk, M Jankowska, I Matusiak, O Marcin, ...
Komentarz”, Legalis, 2017
292017
Prawo reklamy i promocji
E Traple, J Adamczyk, P Barta, X Konarski, W Kulis, P Litwiński, Z Okoń, ...
Warszawa, 2007
192007
Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych
M Ożóg
Wydawnictwo CH Beck, 2011
92011
Reklama radiowa i telewizyjna [w:] Prawo reklamy i promocji, red
M Ożóg
E. Traple, Warszawa, 2007
9*2007
Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii
M Ożóg
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 103, 110-154, 2009
32009
Stanowienie wyjątków od prawa autorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagi na tle art. 331 pr. aut.
M Ożóg
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 93, 201-234, 2006
32006
Komentarz do art. 3510,[w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
M Ożóg
Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa, 375-384, 2017
22017
Zakaz marketingu tzw. dopalaczy. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych
M Ożóg
Reklama: Aspekty prawne, 332-346, 2012
22012
Know-how: pojęcie, zakres ochrony, sposoby udostępniania
M Ożóg
Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy …, 2011
2*2011
Reklama i komunikacja gospodarcza w świetle przepisów prawa polskiego i wspólnotowego
M Ożóg
Własność intelektualna źródłem kapitału przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy …, 2011
22011
Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w świetle ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,„
K Gajdzińska-Ożóg, M Ożóg
Przegląd Prawa Publicznego, 42-49, 2010
22010
Stalinskaya: the uneasy case of offensive trade mark registration
M Ożóg
Journal of Intellectual Property Law & Practice 4 (5), 360-364, 2009
22009
Przemysł zbrojeniowy: tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje
A Żebrowski, R Kopeć, K Kopeć, B Sajduk, PL Wilczyński, P Pochyły, ...
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016
12016
Pharmaceutical trade mark practice in Poland
M Ozog
Journal of Intellectual Property Law & Practice 5 (11), 770-777, 2010
12010
Protecting international trade marks in Poland: recent developments
M Ożóg
Journal of Intellectual Property Law & Practice 4 (4), 256-260, 2009
12009
Produkt kosmetyczny: analiza pojęcia dla celów regulacyjnych
M Ożóg
Studia Prawnicze 3, 105-138, 2008
12008
Patent europejski w systemie prawa polskiego. Komentarz do wybranych przepisów prawa własności przemysłowej
M Ożóg
2024
Zmiana oznaczenia znaku towarowego
M Ożóg
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności …, 2022
2022
Wskazanie przed Urzędem Patentowym RP danych twórcy projektu wynalazczego – uwagi na tle prawnoporównawczym
M Ożóg
Rzecznik Patentowy 101, 7-38, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20