Obserwuj
Karolina Rokicka-Murszewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej
K Rokicka-Murszewska
62019
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania …
K Rokicka
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, 598-612, 2014
62014
Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej - wybrane problemy
K Rokicka
Samorząd Terytorialny 11, 14-22, 2015
52015
Decyzja o warunkach zabudowy–analiza prawnoporównawcza
K Rokicka
Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka 2, 94-112, 2014
32014
Legal aspects of the public participation in the process of planning renewable energy in Poland
B Chludziński, K Rokicka-Murszewska
Studia Iuridica Toruniensia 29, 13-33, 2021
1*2021
Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie–wybrane problemy
K Rokicka-Murszewska
Studia Iuridica Toruniensia 24, 209-226, 2019
12019
Wybrane aspekty podmiotowe opłaty reklamowej i kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej
K Rokicka-Murszewska
12019
Wybrane problemy związane z operatem szacunkowym jako dowodem w sprawie ustalenia opłaty planistycznej
K Rokicka-Murszewska
Studia BAS, 75-85, 2023
2023
Decyzje wydawane w stanie klęski żywiołowej jako przykłady generalnych aktów administracyjnych
K Rokicka-Murszewska
Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, 2022
2022
Wokół dopuszczalności transkrypcji aktu urodzenia dziecka rodziców tej samej płci
K Rokicka-Murszewska, K Wojciechowski
Studia Iuridica Toruniensia 31, 2022
2022
Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20 (częściowo krytyczna)
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Radca Prawny: zeszyty naukowe, 2022
2022
Prawo spadkowe przedsiębiorców: komentarz: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, prawo o …
W Bańczyk, P Bender, K Górniak, P Grzebyk, K Grzegorczyk, W Iwański, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2022
2022
Skuteczność mechanizmu legalizacji obiektu budowlanego lub jego części a egzekucja administracyjna opłaty legalizacyjnej
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Samorząd Terytorialny, 2022
2022
Zarzut w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą z 11.09. 2019 r.
K Rokicka-Murszewska, D Zawacka-Klonowska
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 45-52, 2021
2021
Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
2021
GLOSA DO WYROKU NSA Z 14 LUTEGO 2019 R., II OSK 626/17 (APROBUJĄCA)
K Rokicka-Murszewska
Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 27, 2021
2021
Konkretny akt administracyjny w polskim prawie administracyjnym oraz poszczególny akt administracyjny w prawie kanonicznym–analiza prawno-porównawcza
A Główczewska, K Rokicka-Murszewska
Prawo Kanoniczne 63 (3), 41-60, 2020
2020
Postępowanie egzekucyjne w administracji–teraźniejszość i perspektywy
T Jędrzejewski, M Masternak, P Rączka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania …
K Rokicka-Murszewska, T Kuczyński
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20