Karolina Rokicka-Murszewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania …
K Rokicka
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, 598-612, 2014
52014
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej
K Rokicka-Murszewska
32019
Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej - wybrane problemy
K Rokicka
Samorząd Terytorialny 11, 14-22, 2015
32015
Decyzja o warunkach zabudowy–analiza prawnoporównawcza
K Rokicka
Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka 2, 94-112, 2014
32014
Współdziałanie pozorne w przypadku jedności organu administracji publicznej na przykładzie prezydenta miasta na prawach powiatu. Zagadnienia procesowe
A Skóra, K Rokicka
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 87-97, 2014
22014
Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie–wybrane problemy
K Rokicka-Murszewska
Studia Iuridica Toruniensia 24, 209-226, 2019
12019
Wybrane aspekty podmiotowe opłaty reklamowej i kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej
K Rokicka-Murszewska
12019
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
J Kostrubiec, P Szczęśniak, M Zdyb, UM Curie-Skłodowskiej
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
12013
Postępowanie egzekucyjne w administracji–teraźniejszość i perspektywy
T Jędrzejewski, M Masternak, P Rączka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania …
K Rokicka-Murszewska, T Kuczyński
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
2020
Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
T Jędrzejewski, M Masternak, P Rączka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
2019
Specustawa mieszkaniowa. Komentarz
A Jakubowski
2019
Ustawy samorządowe. Komentarz
S Gajewski, A Jakubowski, P Dańczak, P Jankowska, K Kędzierski, ...
CH Beck, 2018
2018
Podstawy materialnoprawne odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy
K Rokicka-Murszewska
Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za …, 2018
2018
Ogłaszanie "w sposób zwyczajowo przyjęty" i jego wpływ na ważność gminnych aktów planistycznych
K Rokicka-Murszewska
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, pod red. Bogdana Dolnickiego, 594-603, 2018
2018
System integracji rejestrów przedsiębiorców – implementacja dyrektywy BRIS w Polsce
K Rokicka-Murszewska
Biuletyn Euro Info 1, 20-22, 2017
2017
Aksjologia stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym
Ł Maszewski, K Rokicka-Murszewska
Aksjologia prawa administracyjnego 1, 525-540, 2017
2017
70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1945-2016
M Serowaniec, K Rokicka-Murszewska, K Kucharski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2017
2017
Wzajemne przenikanie prawa administracyjnego i cywilnego na przykładzie art. 36 u.p.z.p.
K Rokicka
"Współczesne problemy prawa publicznego i prywatnego", pod red. P. Bieś …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20