Obserwuj
Karolina Rokicka-Murszewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania …
K Rokicka
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, 598-612, 2014
62014
Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej - wybrane problemy
K Rokicka
Samorząd Terytorialny 11, 14-22, 2015
52015
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej
K Rokicka-Murszewska
42019
Decyzja o warunkach zabudowy–analiza prawnoporównawcza
K Rokicka
Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka 2, 94-112, 2014
32014
Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie–wybrane problemy
K Rokicka-Murszewska
Studia Iuridica Toruniensia 24, 209-226, 2019
12019
Wybrane aspekty podmiotowe opłaty reklamowej i kary pieniężnej za naruszenie uchwały krajobrazowej
K Rokicka-Murszewska
12019
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
J Kostrubiec, P Szczęśniak, M Zdyb, UM Curie-Skłodowskiej
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
12013
Skuteczność mechanizmu legalizacji obiektu budowlanego lub jego części a egzekucja administracyjna opłaty legalizacyjnej
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Samorząd Terytorialny, 2022
2022
Legal aspects of the public participation in the process of planning renewable energy in Poland
B Chludziński, K Rokicka-Murszewska
Studia Iuridica Toruniensia 29, 13-33, 2021
2021
Zarzut w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą z 11.09. 2019 r.
K Rokicka-Murszewska, D Zawacka-Klonowska
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 45-52, 2021
2021
Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
2021
GLOSA DO WYROKU NSA Z 14 LUTEGO 2019 R., II OSK 626/17 (APROBUJĄCA)
K Rokicka-Murszewska
Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 27, 2021
2021
Postępowanie egzekucyjne w administracji–teraźniejszość i perspektywy
T Jędrzejewski, M Masternak, P Rączka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych
P Rączka, K Rokicka-Murszewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
2020
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania …
K Rokicka-Murszewska, T Kuczyński
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
2020
Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
T Jędrzejewski, M Masternak, P Rączka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
2019
Specustawa mieszkaniowa. Komentarz
A Jakubowski
2019
Ustawy samorządowe. Komentarz
S Gajewski, A Jakubowski, P Dańczak, P Jankowska, K Kędzierski, ...
CH Beck, 2018
2018
Podstawy materialnoprawne odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy
K Rokicka-Murszewska
Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za …, 2018
2018
Ogłaszanie "w sposób zwyczajowo przyjęty" i jego wpływ na ważność gminnych aktów planistycznych
K Rokicka-Murszewska
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, pod red. Bogdana Dolnickiego, 594-603, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20