Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
Y.Müh.
Zweryfikowany adres z ankara.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)’nin faydaları ve kurum bünyesinde EBYS yapılandırmaya yönelik bir yol haritası
MBK Önaçan, TD Medeni, Ö Özkanlı
Sayıºtay Dergisi 85, 1-26, 2012
312012
Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği
MBK Önaçan, H Atan
Trakya University Journal of Engineering Sciences 17 (2 (2016)), 13-21, 2016
72016
Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alıºveriºi İle İlgili Mevzuat ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler
MBK ÖNAÇAN
Bilgi Dünyası 13 (2), 494-506, 2012
72012
Usability Evaluation of Learning Management System in a Higher Education Institution: A Scale Development Study
MBK Önaçan, A Ertürk
Journal of Global Strategic Management 10 (2), 73-83, 2016
62016
Organizasyonlar İçin Bilgi Yönetimi Çerçevesi ve Bilgi Yönetim Sistemi Mimarisi Önerisi: dOBLYN (Doküman ve Bilgi Yönetimi)
MBK Önaçan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmıº Doktora Tezi, 2015
42015
The Perception of Electronic Document Management Systems (EDMS) as a Transformational Information and Communication Technology (ICT) for Public Institutions in Turkey, chapter …
E Sezgin, TD Medeni, MBK Önaçan, R Komurcu, Ö Dalbay, IT Medeni
Public Administration Reformation: Market Demand from Public Organizations, 2013
32013
OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELݪMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNªA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAªTIRMA
F Yılmaz, MBK Önaçan
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (1), 57-86, 2019
2*2019
Selection of Plagiarism Detection Software and Its Integration into Moodle for Universities: An Example of Open Source Software Use in Developing Countries
MBK Önaçan, M Uluağ, T Onel, T Medeni
Emerging Trends, Techniques, and Tools for Massive Open Online Course (MOOC …, 2018
22018
Elektronik İmza Nedir, Neden Gereklidir, İhtiyacı Nasıl Karºılanmalıdır?
MBK ÖNAÇAN, T MEDENİ
Türk İdare Dergisi, 171-197, 2012
22012
Towards Smart Classrooms: Emerging Educational Technologies
T Önel, MBK Önaçan, E Kıyak
Journal of Naval Sciences and Engineering 12 (2), 27-39, 2016
12016
İntihal Tespit Programının Üniversite Eğitiminde İntihali Önlemedeki Etkisi: Öğretim Elemanı ve Öğrenci Bakıº Açısı The Effect of Plagiarism Detection Software on Prevention of …
MBK ÖNAÇAN, B Güneri
Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalıºmalar - II 1, 305-324, 2020
2020
Türkiye’de Yeºil Biliºim Çalıºmaları: Sistematik Literatür Taraması (Green IT Studies in Turkey: A Systematic Literature Review)
ÖNAÇAN, MB Kağan
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 345-368, 2020
2020
TÜRKİYE'DE SİBER SALDIRI OLAYLARI VE SİBER SAVUNMA YETENEKLERİNİN GELݪİMİ
MBKÖ Sertan AKÇALI
The Journal of Academic Social Science Studies, 351-369, 2019
2019
Elektrik Enerjisi Sektöründe Kullanılan Veri Madenciliği Uygulamalarına Genel Bakıº (General Overview of Data Mining Applications on Electric Power Industry)
SK ZORLU, MBK ÖNAÇAN, E Sulukan
International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON-Spring), 226-233, 2019
2019
KÜRESEL ISINMAYA KARªI YEªİL BİLݪİM KAPSAMINDA ALINABİLECEK BİREYSEL ÖNLEMLER
MBK ÖNAÇAN
Turkish Studies-Social Sciences 14 (6), 3283-3302, 2019
2019
Algılanan Hizmet Kalitesinin Müºteri Memnuniyetine Etkisi: Türkiye’de Deniz Yolcu Taºımacılığında Bir Uygulama
M Yüksel, MBKÖ Önaçan
Beykoz Akademi Dergisi 6 (2), 20-38, 2018
2018
Tersanelerin Tedarikçileri ile İliºkilerinde Lojistik Performansın İliºki Memnuniyetine Etkisi
A Durmaz, MBK Önaçan
Beykoz Akademi Dergisi 6 (2), 1-19, 2018
2018
Artırılmıº Gerçeklik Teknolojilerinin İngilizce Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Öneriler
MBK Önaçan, S Kulakoğlu
Uluslararası Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018, 374-383, 2018
2018
RFID ve Kapalı Alanda İnsan Takibi
AK Ateº, MBK Önaçan, HK Önder
Uluslararası Kentleºme ve Çevre Sorunları Sempozyumu (ISUEP 2018), 29, 2018
2018
Endüstri 4.0 Kavramı ve Kattığı Değerlerin Silahlı Kuvvetlerde Günümüzde ve Gelecekte Kullanım Alanları
I Kurt, MBK Önaçan
9. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 2018), 807-822, 2018
2018
Nie mo¿na teraz wykonaæ tej operacji. Spróbuj ponownie pó¼niej.
Prace 1–20