Agnieszka Tomczak
Agnieszka Tomczak
Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw University of Technology
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Macrophytes in the assessment of river ecological condition on the example of Pszczynka River (Silesian Upland)
E Sierka, A Tomczak
Environmental & Socio-economic Studies 1 (3), 14-20, 2013
32013
Polityka monetarna w warunkach rozwoju rynków finansowych
A Tomczak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
32013
Branding narodowy Polski na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
A Tomczak
Journal of Modern Science 29 (2), 153-174, 2016
22016
Problem deflacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego.
A Tomczak
Journal of Modern Science 24 (1), 169-187, 2015
12015
Podstawy marketingu dla inżynierów
E Jendrzejczak, A Tomczak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
12003
Wzmocnienie administracji w latach 2003-2018 w Polsce na tle rozwoju społeczno-gospodarczego
A Tomczak
Department of Public Economic Law and Economic Policy, 2019
2019
Zarządzanie długiem publicznym w Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech
A Tomczak
Department of Economics, 2017
2017
Wspólna waluta i cel inflacyjny a heterogeniczność inflacji i stóp procentowych krajów strefy euro w latach 1999-2016
A Tomczak
Department of Economics, 2017
2017
Sektor informatyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych–próba oceny finansowania działalności innowacyjnej przez emisję papierów wartościowych na rynku publicznym
A Tomczak
Department of Economics, 2017
2017
Inflacja w wybranych krajach Afryki
A Tomczak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 105-115, 2017
2017
Sektor informatyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako działalność innowacyjna finansowana emisją papierów wartościowych na rynku publicznym
A Tomczak
Journal of Modern Science 33 (2), 205-225, 2017
2017
Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym
A Tomczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 213-222, 2017
2017
POLITYKA MONETARNA I FISKALNA W WARUNKACH WYSOKIEGO ZADŁUŻENIA.
A Tomczak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
2016
Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej
A Tomczak
Studia i Prace WNEiZ US, 343-356, 2016
2016
Inflacja i stopy procentowe w krajach ameryki południowej–konwergencja czy odrębność
A Tomczak
Studia Ekonomiczne 266, 223-234, 2016
2016
Ekspansja monetarna i konsolidacja fiskalna a rynkowe stopy procentowe
A Tomczak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 25-38, 2014
2014
Konwergencja czy dywergencja–kierunki zmian w polityce monetarnej po 1999 r.
A Tomczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 384-393, 2014
2014
Polityka pieniężna w warunkach internacjonalizacji gospodarki
A Tomczak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 79-94, 2011
2011
Inflacja i systemy pieniężne w wybranych krajach Afryki
A Tomczak
Department of Economics, 0
SPÓJNOŚĆ W KRAJACH UE15 PO KRYZYSIE FISKALNYM COHESION IN THE EU15 AFTER THE FISCAL CRISIS
A Tomczak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20