Sylwiusz Retowski
Sylwiusz Retowski
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Skala wrażliwości empatycznej
M Kaźmierczak, M Plopa, S Retowski
Przegląd Psychologiczny 50 (1), 9-24, 2007
732007
Praca emocjonalna w zawodach usługowych–pojęcie, przegląd teorii i badań
D Szczygieł, R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski
Psychologia Społeczna 3 (11), 155-165, 2009
402009
How person-organization fit impacts employees' perceptions of justice and well-being
M Roczniewska, S Retowski, ET Higgins
Frontiers in psychology 8, 2318, 2018
252018
Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani
S Retowski
Przegląd psychologiczny 38 (1-2), 161-178, 1995
161995
Emerytura—ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku
E Bonk, S Retowski
Gerontologia Polska 21 (1), 25-31, 2013
142013
Strategie pracy emocjonalnej–konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej [Emotional labor strategies–structure and validity of the Emotional Labor Scale]
R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski, D Szczygieł
Psychologia zarządzania w organizacji, 170-195, 2010
142010
Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście
M Dębski, S Retowski
Uniwersytet Gdański, 2008
142008
Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia
S Retowski
Przegląd Psychologiczny 38 (1-2), 141-160, 1995
141995
Bezrobocie i odpowiedzialność
S Retowski
122012
Pracoholizm–próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska
S Retowski
W: Wojciszke B., Plopa M.[red.]. Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie …, 2003
122003
Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO)–konstrukcja i charakterystyka psychometryczna
K Wojdyło, S Retowski
Przegląd Psychologiczny 55 (1), 9-28, 2012
82012
KIRH–kwestionariusz do badania kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego
K Adamska, S Retowski, R Konarski
82005
The role of job satisfaction in the person-organization fit relationship in terms of goal pursuit strategies, and mental health
M Roczniewska, S Retowski
Medycyna pracy 65 (5), 621-631, 2014
72014
Verbalization of the psychological contrach,[w:] Z
K Adamska, S Retowski
Nieckarz, M. Lipowski (red.), Psychologia zarządzania. Współczesne trendy …, 2011
72011
Work regulatory focus scale–polish adaptation
M Roczniewska, S Retowski, M Osowiecka, M Wrońska, I Słomska
Polish Journal of Applied Psychology 12 (2), 115-136, 2013
62013
Emotional labour and indirectly measured attitude towards occupation in explaining employee well-being
S Retowski, A Fila–Jankowska
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 165-175, 2013
62013
The Empathic Sensitiveness Scale
M Kaźmierczak, M Plopa, S Retowski
Przegląd psychologiczny 50 (1), 9-24, 2007
62007
Przywiązanie organizacyjne i percepcja sprawiedliwości organizacyjnej jako predyktory zachowań etosowych w organizacji
S Retowski, A Bogdanowicz, J Dolata, M Kaźmierczak
Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu 4, 187-198, 2003
62003
Polska adaptacja Skali Przekształcania Pracy [Polish adaptation of the Job Crafting Scale]
M Roczniewska, S Retowski
Unpublished manuscript, 2016
52016
Osobowościowe predyktory zachowań etosowych w organizacji
S Retowski, M Kaźmierczak
Roczniki Psychologiczne 11 (2), 87-105, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20