Hüseyin Altay
TitleCited byYear
Perceptions of institutional environment and entry mode
M Demirbag, M McGuinness, H Altay
Management International Review 50 (2), 207-240, 2010
1232010
Critical success factors for small hotel businesses in Turkey: an exploratory study
C Avcikurt, H Altay, M Oguzhan Ilban
Cornell Hospitality Quarterly 52 (2), 153-164, 2011
522011
ANTAKYA VE İSKENDERUN OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİĞİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Altay
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (12), 1-17, 2009
362009
Seyahat Acentaları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi: Hatay Örneği/Burnout Level Of Travel Agencıes' Employees: Hatay Sample
H Altay, V Akgül
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (14), 87-112, 2010
332010
Güç mesafesi, erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınma özellikleri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma
AGDH ALTAY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 2004
302004
Kariyer ve Kültür: Kariyer Geliştirmede Temel ve Destekleyici Fonksiyonlar
H Altay
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 8 (1), 2006
9*2006
Determining the relationship between the attitudes of organizational cynicism and commitment of the employees in hospitality businesses
S Balıkçıoğlu, H Altay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
62014
Antakya’nın Destinasyon İmajına Yönelik Bir Araştırma
MO İlban, H Altay
III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 202-206, 2008
32008
Güç mesafesi erkeklik-dişilik ve belirsizlikten kaçınmanın başarıya etkisi
H Altay
İnönü Üniversitesi, 1997
31997
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE: CİNSİYET VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN FARKLILAŞTIRICI (MODERATE) ROLÜ
BB DEDEOĞLU, S ÇELİK, A İNANIR, H ALTAY
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 45-70, 2016
22016
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Yöneticilerinin Organizasyon Algıları Üzerine Bir Araştırma
H Altay, MO İlban
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 111-126, 2007
2*2007
Örgüt Kültürü, Tikici, M.(Editör)
H Altay
Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, 204-221, 2005
22005
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNE YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİNE ETKİ EDEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN TÜRKİYE KÖKENLİ ULUSLARARASI FİRMALARIN YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
H Altay
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (10), 1-23, 2003
22003
Kobi yöneticilerinin teknolojiye bakış açılarının belirlenmesine yönelik açıklayıcı bir araştırma: Balıkesir ili organize sanayi bölgesi örneği
H Altay, MO İlban
12008
ÜÇ VE ÜSTÜ YILDIZA SAHİP OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YEREL ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
H Altay, C Ateş
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 93-107, 2019
2019
ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIK ROLÜ: ANTAKYA TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
H Altay, BB Dedeoğlu
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 458-474, 2016
2016
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Yöneticilerinin “Organizasyon” Algıları Üzerine Bir Araştırma
H Altay, MO İlban
Anadolu Üniversitesi, 2007
2007
GÜÇ MESAFESİ, ERKEKLİK±DİŞİLİK VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ÖZELLİKLERİ İLE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
AGDH ALTAY
TÜRKİYE TURİZMİNİN TEKTONİK ETKİ (PAZAR TEKTONİĞİ) AÇISINDAN İNCELENMESİ
H ALTAY, H AKYURT
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 7 (4), 0
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRME KONUSUNDAKİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
H ALTAY, MO İLBAN
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 6 (3), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20