Zbigniew Krysiak
Zbigniew Krysiak
Associate Professor of Finance at Warsaw School of Economics, dr hab. Zakład Zarządzania Ryzykiem
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ryzyko kredytowe a wartość firmy: pomiar i modelowanie
Z Krysiak
Oficyna Ekonomiczna, 2006
322006
Achieving enterprise stability based on economic capital
Z Krysiak
Graziadio Business Review 14 (4), 1-7, 2011
112011
Wartość ryzyka
Z Krysiak
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 19 (2), 32-40, 2011
102011
Equity Based Metrics Used to Model Financial Distress
Z Krysiak, S Seaman
Academy of Economics and Finance Journal 3, 65-73, 2012
82012
Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organizacji
Z Krysiak
Od re dak cji, 24, 2011
82011
Enterprise Risk Modeling Based on Related Entities
Z Krysiak
Enterprise Risk Management Symposium, http://www. ermsymposium. org/2012 …, 2012
72012
Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw,[w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red
Z Krysiak
E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
72010
Ryzyko kredytowe wierzytelnoĹ› ci hipotecznych: modelowanie i zarzÄ… dzanie: praca zbiorowa
K Jajuga, Z Krysiak
ZBP, 2004
72004
Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego–uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce, w: Zarzàdzanie Finansami–mierzenie wyników i wycena …
Z Krysiak
D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
72003
Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy
Z Krysiak
Difin, Warszawa, 2006
62006
Credit Risk of Mortgage Loans: Modelling and Management
K Jajuga, Z Krysiak
Polish Bank Association, 2005
62005
Metody badania przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003: teoria i praktyka
S Kasiewicz, Z Krysiak, W Rogowski
Teoria i praktyka, redaktor naukowy D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii …, 2004
62004
Szacowanie ryzyka kredytowego firm budowlanych z wykorzystaniem modelu opcyjnego. W: Ryzyko kredytowe wierzytelnoÊci hipotecznych
Z Krysiak
Jajugi i Z. Krysiaka, Zwiàzek Banków Polskich, Warszawa, 2004
62004
Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce,[w:] Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz
Z Krysiak
S. Kasiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
52011
Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia–tendencje Êwiatowe a rynek polski, redaktorzy naukowi K
Z Krysiak
Jajuga i W. Ronka-Chmielowiec Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara …, 0
5
Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku
U Krysiak, Z Krysiak
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 29 (4), 46-56, 2013
42013
Banki i przedsiębiorstwa w procesie zmiany paradygmatu
Z Krysiak
Bezpieczny Bank, 76-90, 2012
42012
Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce,[w:] Kasiewicz S.(red.)
Z Krysiak
Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, 172-193, 2011
42011
Ocena jakości zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach w Polsce
Z Krysiak
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
42007
Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapita∏ owego, w: Rynek kapita∏ owy–skuteczne inwestowanie, T. II, red. naukowy …
Z Krysiak
Zeszyty naukowe 389, 0
4
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20