Anita Perska-Tembłowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości
A Perska
Przedsiębiorczość-Edukacja 10, 285-294, 2014
82014
Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych
A Perska-Tembłowska
Handel Wewnętrzny 1, 351-360, 2017
22017
Zaangażowanie partnerów samorządów aglomeracji poznańskiej w budowanie metropolii Poznań
JF Nowak, A Perska
Studia Miejskie, 47-57, 2014
22014
Podstawowe formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
A Perska-Tembłowska
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (3), 57-67, 2017
12017
Interesariusze w procesie formułowania celów startegicznych gmin i zasady ich współdziałania
A Perska-Tembłowska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 175, 177-185, 2019
2019
Rola analizy otoczenia w strategiach rozwoju gmin
A Perska-Tembłowska
Intercathedra 1, 87-93, 2019
2019
Współdziałanie przy formułowaniu celów strategicznych na przykładzie obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej
A Perska-Tembłowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu 538, 328-336, 2018
2018
Współpraca międzysamorządowa a rodzaj gmin
A Perska-Tembłowska
Miasto - studia empiryczne z wykorzystaniem metod analizy przestrzennej, 215-232, 2017
2017
Rola podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju
A Perska-Tembłowska
Marketing i Rynek, 493-504, 2017
2017
Związek międzygminny jako sieć międzyorganizacyjna
A Perska-Tembłowska
Organizacja w sieci relacji, 65-75, 2017
2017
Trwałość związków międzygminnych w Polsce
A Perska
Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w …, 2016
2016
Współpraca z sąsiadami. Studium przypadku: Konsorcjum Marki Poznań
A Perska
Miasto jako miejsce, cel i przedmiot ludzkiej pracy, 131-139, 2015
2015
Rozwój obszarów metropolitalnych na świecie iw Polsce
A Perska
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (8), 154-173, 2015
2015
Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce
A Perska
Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, 79-91, 2014
2014
Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
A Perska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 23, 68-80, 2013
2013
Areas of cooperation of communal governments within intercommunal associations in Poland
A Perska
Proceedings of the International Scientific Conference for Doctoral Students …, 2013
2013
Klimat inwestycyjny gmin aglomeracji poznańskiej
A Perska
Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III, 151-168, 2013
2013
Rozwój form partycypacji obywatelskiej na przykładzie działań podejmowanych w Poznaniu
A Perska, J Nowak
Praktyczny wymiar demokracji lokalnej, Podmioty, instrumenty i wdrażanie …, 2013
2013
Dynamika innowacyjności typu input województw Polski
A Perska
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (12), 87-100, 2013
2013
Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej
A Perska, J Nowak
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, 412-428, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20