dr Jan Szuma
dr Jan Szuma
Instytut Prawa, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce
B Rakoczy, K Szuma, K Karpus, M Szalewska, G Klimek, J Szuma, ...
7*2017
Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych
J Szuma, K Szuma
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3, 9-26, 2011
52011
Charakter prawny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
J Szuma
Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, 279-295, 2015
22015
Rozdrobnienie planów miejscowych a prawo do ich zaskarżenia
J Szuma
Legislacja administracyjna, 2012
22012
Statut piłkarza jako pracownika w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
P Piotrowski, J Szuma
Psychologia w naukach medycznych, 224-238, 2019
2019
Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
P Daniel, F Geburczyk, J Szuma
2018
Udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko
J Szuma
2017
Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności
J Szuma, Ł Cieślak, D Bronowicki
Postępowania wpadkowe, 5-40, 2016
2016
Lokalizacja inwestycji na obszarze stref ochronnych (otulin) form ochrony przyrody - zagadnienia prawne
J Szuma
Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce (A. Barczak, A …, 2016
2016
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych w objaśnieniami i płytą CD
R Hauser (red.), W , Sawczyn (red.), J Szuma (red.), A Czajka, ...
C.H.Beck, 2016
2016
Aspetti giuridici della gestione dei rifiuti in Polonia
K Szuma, B Rakoczy, J Szuma, K Karolina
Gazzetta Ambiente 6, 135, 2015
2015
Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej
J Szuma, P Daniel, A Skomra
Presscom, 2015
2015
Wzory pism procesowych
R Hauser (red.), J Drachal (red.), D Chromicka, A Jendrzejewska, ...
Metodyka pracy w sądach administracyjnych, 1186-1192, 1205-1217, 2015
2015
Pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych w objaśnieniami i płytą CD
J Szuma, HR red.), W Sawczyn
C.H. Beck, 2014
2014
Wybrane pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami
J Szuma, R Hauser, W Sawczyn
Wybrane pisma procesowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami …, 2014
2014
Z problematyki udzielania zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
J Szuma
Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby …, 2014
2014
Doręczenia w prawie administracyjnym
W Sawczyn, J Szuma
Presscom, Wrocław, 2014
2014
Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13
SJ Daniel Paweł
Casus 72, 14-21, 2014
2014
Doprowadzanie do stanu zgodnego z prawem unijnym w przypadku braku bądź nienależytej oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w świetle dyrektyw UE i …
J Szuma, K Szuma
Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce (red. Aneta Kaźmierska …, 2013
2013
Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Zagadnienia wybrane
J Szuma, K Szuma, B Rakoczy (red.)
Wybrane Problemy Prawa Wodnego, 61-87, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20