Katarzyna Roszewska
TytułCytowane przezRok
System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe
G Szpor, WP LexisNexis
Wydaw. Prawnicze" LexisNexis", 2003
222003
System ubezpieczeń społecznych
Z Kluszczyńska, W Koczur, K Rubel, G Szpor, T Szumlicz
Zagadnienia podstawowe [Social insurance scheme. Basic problems]. Warszawa …, 2007
132007
Wynagrodzenie i inne Ĺ› wiadczenia ze stosunku pracy
K Roszewska
Dom Wydawniczy ABC, 1999
91999
Skutki sprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy
K Roszewska
Praca i zabezpieczenie Społeczne, 20-24, 2005
82005
Klauzula niesprzeczności przepisów kodeksu cywilnego z zasadami prawa pracy w odesłaniu z art. 300 kp
K Roszewska
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 23-26, 2004
72004
Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
ZPK i Międzynarodowego, BRP Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012
62012
Kontrola osobista pracowników
K Roszewska
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7-10, 2008
62008
Praktyczna realizacja polityki oœwiatowej wobec uczniów z niepełnosprawnoœciami
A Dudzińska, K Roszewska
DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 185, 2016
22016
Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie pracy
K Roszewska
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8-12, 2014
22014
Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
K Roszewska
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11-15, 2012
22012
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
K Roszewska
ABC, 2001
22001
Środki prawne służące aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w obecnej strukturze rynku pracy
K Roszewska
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015
12015
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
K Roszewska
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 3 (1), 61-76, 2015
12015
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
K Roszewska
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 3, 2015
12015
ŚRodKi pRawne służące aKtywnoŚci zawodowej osób z niepełnospRawnoŚcią w obecnej stRuKtuRze RynKu pRacy
K Roszewska
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (10), 25-43, 2015
12015
Prawo do renty rodzinnej dla konkubenta lub partnera
K Roszewska
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 23-39, 2013
12013
Kompensacja szkody wyrządzonej przez ZUS z tytułu nieterminowego przekazania składek do ofe w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
K Roszewska
Z zagadnień zabezpieczenia społecznego., 2010
12010
Kompensacja szkody wyrządzonej przez ZUS z tytułu nieterminowego przekazania składek do ofe w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
K Roszewska
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 63-78, 2010
12010
The Implementation of the Rights of Persons with Disabilities to Employment on the Basis of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
K Roszewska
Białostockie Studia Prawnicze 2 (24), 91-100, 2019
2019
Ryzyko niezdolności do pracy
K Roszewska
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20