Marek Szarucki
Title
Cited by
Cited by
Year
Evolution of managerial problems from the perspective of management science
M Szarucki
Verslas: teorija ir praktika 16 (4), 362-372, 2015
222015
Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany
M Szarucki, J Brzozowski, J Stankevičienė
Journal of Business Economics and Management 17 (4), 598-612, 2016
202016
Model of method selection for managerial problem solving in an organization
M Szarucki
Business, Management and Education 11 (1), 168-187, 2013
182013
Hope for the East: entrepreneurial attitudes of MBA students in two transition economies relative to those in the USA
VV Claar, R Frey, M Szarucki, VR TenHaken
International Journal of Business Excellence 5 (3), 220-237, 2012
162012
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania
M Szarucki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2016
132016
Motywy przedsiębiorczości w Polsce iw Szwecji
M Szarucki, B Eriksson, P Larsson
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 81-88, 2007
132007
Business startup motives and satisfaction among Swedish selfemployed
B Eriksson, P Larsson, M Saruckij
World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2 …, 2006
132006
Internationalization of Retail in Poland and Croatia
B Knezevic, M Szarucki
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, 2013
112013
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów
J Brzozowski, M Szarucki
Gospodarka Narodowa 238 (3), 63-78, 2010
112010
Exploring employee motivation in Polish family firms. Case of retail sector
I Kubica, M SZArUCKI
Business, Management and Education 14 (2), 194-209, 2016
102016
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii
M Szarucki
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013
102013
Entrepreneurial start-up motives in transitional economy–case of Poland
M Szarucki
Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i …, 2009
92009
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji
M Szarucki
Zarządzanie i Finanse 4 (1), 377-387, 2013
82013
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red
M Szarucki
A. Adamik, S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2010
72010
Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych [Identification of key competencies in the missions of public higher educational institutions]
J Bugaj, M Szarucki
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, 281-296, 2014
62014
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania,[w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red
M Szarucki
J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011
62011
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces
M Szarucki
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 189-197, 2011
62011
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Co-operative Activity
P Bula, P Fudalinski, M Szarucki
Third Sector: Theoretical and Empirical Approach, 53-73, 2014
52014
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
M Szarucki
Entrepreneurial Business and Economics Review 1 (4), 5-6, 2013
52013
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu [w:] Przełomy w zarządzaniu
M Lisiński, M Szarucki
Kontekst strategiczny, Dworzecki Z., Nogalski B.(red.), TNOiK „Dom …, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20