Joanna Jaroszewicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym
W Radziszewska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (3), 17-34, 2012
122012
HARMONIZATION OF SPATIAL PLANNING DATA MODEL WITH INSPIRE IMPLEMENTING RULES IN POLAND
J Jaroszewicz, M Denis, AZ Rutkowska
SGEM, 745-752, 2013
82013
A method for identification of future suburbanisation areas
B Tomasz, J Joanna, K Wioleta, M Anna, S Natalia
Geodetski Vestnik, ISSN 0351-0271 62 (3), 472-485, 2018
6*2018
Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej
J Malczewski, J Jaroszewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-762-6, 254 s., 2018
62018
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy
Majewska A., Denis M., Jaroszewicz J.
MAZOWSZE - Studia Regionalne 16 (I. Analizy i Studia), 73-85, 2015
62015
Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127--137, 2012
62012
Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich
J Jaroszewicz, B Degórska
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20, 2009
52009
Analysis of Changes in Prices of Land in the Vicinity of National Roads
W Radziszewska, J Jaroszewicz
Real Estate Management and Valuation 21 (1), 77-87, 2013
32013
Rozkład przestrzenny wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na obszarach wiejskich w sferze oddziaływania miasta
W Radziszewska, J Jaroszewicz, A Szafranek
Studia obszarów wiejskich 29, 105-127, 2012
32012
Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych
A Bielska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2), 5-15, 2012
32012
Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie) Cartographic and Descriptive Documents …
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Studia KPZK, 2011
32011
Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego
Jaroszewicz Joanna, Denis Małgorzata, Zwirowicz
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522 11, 85-95, 2013
2*2013
Funkcja agregująca w przestrzennej analizie wielokryterialnej procesów przyrodniczych
J Jaroszewicz, K Rędzińska
Roczniki Geomatyki 17, 2019
12019
Implementation of the inspire directive in Poland in the scope of spatial data ‘land use’theme
J Jaroszewicz, L Piotrowska
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2016
12016
Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym–INSPIRE i co dalej?
J Jaroszewicz, P Kowalski, A Głażewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 14 (3 (73)), 319-330, 2016
12016
Monitoring of transaction prices of land involving spatial statistical analyses for the purposes of spatial management
J Jaroszewicz, W Krupowicz, N Sajnóg
Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, 23-39, 2014
12014
Koncepcja serwisu internetowego wspierającego udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy
J Jaroszewicz, PJ Kowalski
Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią-szanse i zagrożenia …, 2014
12014
Zarys problematyki standaryzacji obiektów przestrzennych tematu zagospodarowanie przestrzenne w ramach IIP. W: Bielecka E., Pachelski W. (red.): Modelowanie informacji …
J Jaroszewicz, M Denis
Wojskowa Akademia Techniczna, 2014
12014
Rozprzestrzenianie się zabudowy w powiecie mińskim-scenariusz oparty na analizie lokalnych cech rynkowych z wykorzystaniem narzędzi GIS
J Jaroszewicz, W Radziszewska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
12012
Colour progression scales balanced to constant depth colours
J Jaroszewicz
Geodesy and Cartography 52 (3), 179-188, 2003
12003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20